Längre avstånd till fjolårets odling minskar angreppen av klöverspetsvivel i vitklöverfröodling

2021-12-07
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Klöver är en viktig gröda för foder och gröngödsling inom ekologisk lantbruk. Skördarna av klöverfrö varierar dock kraftigt och ger osäkerhet i produktionen och fröförsörjningen. En viktig orsak är skadegörare, främst gulbent klöverspetsvivel. I ett nytt faktablad från SLU sammanfattas forskning som visar att angreppen från klöverspetsvivel kan minska om fälten flyttas längre varje år. Även en större variation i landskapet minskar skadegörartrycket, förmodligen genom att naturliga fiender gynnas.