Ny rapport från KSLA: Koll på kolet – Kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet

2021-10-06
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny rapport författad av Gunnar Rundgren redovisas en unik sammanställning av kolets kretslopp i den svenska värdekedjan för livsmedel. Rapporten redovisar var i kedjan som kolet binds in, lagras i mark och livsmedel och var svinn och läckage uppstår. Förhoppningen är att rapporten ska ge ett viktigt bidrag i utvecklingen av mer hållbara produktionssystem och förbättra möjligheterna för jordbruket och hela livsmedelskedjan att aktivt bidra till ett klimatneutralt Sverige 2045.

Kol är byggstenen i allt liv. I jordbruket spelar fotosyntesen en central roll genom att med solen som energikälla fånga in luftens koldioxid och bygga komplexa föreningar i form av kolhydrater, protein och vegetabiliska fetter. De i sin tur utgör grunden för vår mat, antingen direkt i form av spannmål, frukt, bär och grönsaker eller indirekt som animaliska livsmedel.

Rapporten kartlägger det årliga flödet av kol genom det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet 2017–2018. Någon sådan kartläggning har inte tidigare gjorts, även om delflöden dokumenterats. Kartläggningen pekar på stora luckor i den offentliga statistiken samt svagheter i existerande data och analyser av delflöden. Även i denna kartläggning finns relativt stor osäkerhet i resultaten men den övergripande bilden är klar.

Läs hela rapporten på KSLA:s webbplats: Koll på kolet – Kolflödet i det svenska jordbruks- och livsmedelssystemet