Rödklöverfröodling ökar artrikedomen av humlor

2021-09-14
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny studie har SLU-forskare undersökt sambandet mellan fröodlingar av rödklöver och förekomst av humlor under och efter klöverns blomning. Resultaten visar att fröodling av rödklöver ökar artikedomen av humlor i jordbrukslandskapet sent på sommaren.

Matbrist råder för humlor

Humlor är viktiga pollinerare av både grödor och vilda växter. De är hotade av jordbrukets intensifiering som minskar deras tillgång till mat i form av nektar och pollen från blommande växter. Humlorna är bofasta under säsongen och speciellt under sensommaren när många vilda växter och grödor som raps blommat klart kan det uppstå matbrist för humlorna i moderna jordbrukslandskap.

Rödklöver viktig

Rödklöver är en senblommande kulturväxt som producerar mycket pollen och nektar som flera humlearter är specialiserade att födosöka från. Omfattningen av rödklöverodling har minskat starkt i jordbruket under det senaste seklet till följd av att industriell framställning av kväve ersatt den kvävefixerande klöverns roll som växtnäringsförsörjare. I ekologisk produktion odlas klöver fortfarande i stor omfattning för kväveförsörjningen. Rödklöver som odlas till frö är speciellt värdefull för humlor eftersom den till skillnad från rödklöver i vallodlingar inte skördas förrän väl efter att den blommat klart.

En tidigare svensk studie har visat att förekomsten av humlor i medeltal, sett över både klöverns blomingsperiod och när den blommat klart, är högre i landskap med rödklöverfröodlingar. I den nya studien fördjupades undersökningarna genom att studera hur sambandet mellan fröodlingar av rödklöver och förekomst av humlor ser ut under klöverns blomning i jämförelse mot när klövern blommat klart.

Landskap med och utan rödklöver jämfördes

För att undersöka hur fröodling av rödklöver påverkar humlor genomfördes en fältstudie i 20 jordbrukslandskap i Skåne. Hälften av landskapen hade en i medeltal 12 hektar stor fröodling av rödklöver i dess centrum och andra hälften var kontroller utan rödklöverfröodling. Landskapen valdes ut så att andra faktorer som påverkar humlor, som andelen jordbruksmark, mängden betesmarker och förekomst av raps i landskapen, var liknande i båda landskapstyperna. I varje landskap inventerades förekomsten av humlor i blomrika fältkanter både under rödklöverns blomning från sent i juni till sent i juli och efter klöverns blomning i augusti. Dessutom inventerades förekomsten av humlor i rödklöverfröodlingarna när de blommade.

Rödklöver är en blommande magnet för humlor

När fröodlingarna blommade var förekomsten av humlor samt artrikedomen av humlearbetare lägre i fältkanter runtomkring fröodlingarna jämfört med i kontrollandskapen. Detta beror förmodligen på att fröodlingarna fungerar som magneter som drar till sig stora mängder humlor från de omgivande landskapet. När fröodlingarna hade blommat klart var dock bilden en annan: då var artrikedomen av humlor högre i fältkanter runtomkring fröodlingarna jämfört med i kontrollandskapen.

Sammanfattningvis fördjupar studien kunskapen om hur blommande grödor påverkar humlor och pekar på att rödklöverfröodlingar är en viktig blomresurs för humlor som delvis tömmer det omgivande landskapet på humlor när de blommar, men gynnar speciellt de ovanligare humlearternas samhällstillväxt, vilket leder till en ökad artrikedom av humlor i landskapet efter att rödklövern blommat klart.   

Studien

Riggi, L., O. Lundin & Å. Berggren. 2021. Mass-flowering red clover crops have positive effects on bumblebee richness and diversity after bloom. Basic and Applied Ecology 56: 22-31.
https://doi.org/10.1016/j.baae.2021.06.001