Nya filmer om odling av ekologisk soja och lupin i Sverige

2021-09-14
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Hur ska vi öka odlingen av ekologisk trindsäd i Sverige? Vilka sjukdomar kan drabba växterna och vill konsumenterna betala extra för svensk tofu? Nu finns ett antal filmer om projektet IMPULSE (Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige) publicerade. I filmerna berättar forskare från projektet om bland annat växtsjukdomar, ogräs, sortval och attityder från såväl lantbrukare som konsumenter.

Sverige är till stor del beroende av importerat proteinfoder till kött- och mjölkproduktionen, 230 000 ton sojaprodukter importeras varje år. Generellt sett är produktionen av trindsäd (storfröiga ärtväxter) låg i Sverige. En möjlighet att öka den inhemska produktionen av proteingrödor är att odla flera sorters trindsäd. Sojaböna och lupin är intressanta alternativ eftersom de har hög proteinhalt och god näringskvalitet. De är lämpliga både som foder och som mat till människor.

Tidigare försök har visat att det är möjligt att odla sojaböna och lupin i Sverige med goda resultat, men dessa nya grödor har inte fått genomslag i större skala. Det saknas kunskap och erfarenhet av hur de ska odlas på bästa sätt och hur sorterna fungerar i olika delar av landet, till exempel när det gäller avkastning. Dessutom är det ett oprövat kort och lantbrukare kan vara osäkra på om det går att sälja.

Projektet IMPULSE, finansierat av Formas har som mål att fylla dessa kunskapsluckor så att fler lantbrukare kan börja odla soja och lupin.

Projektet har som mål att:

  • Ta reda på vilka områden i Sverige som lämpar sig för soja- och lupinodling genom att jämföra klimat- och markdata med grödornas växtkrav och regionala marknadsmöjligheter.

  • Testa olika sorter och utveckla odlingsstrategier för soja och lupin i fältförsök på tre gårdar med ekologisk produktion när det gäller skörd, kvalitet, kvävebalans, ogräs och skadegörare, samt hur trindsäden påverkar efterföljande gröda.

  • Utvärdera hur de testade odlingsstrategierna för soja och lupin presterar när det gäller hållbarhet och lönsamhet på gårdsnivå, och möjligheterna för att öka självförsörjandegraden av växtprotein på regional nivå.

  • Undersöka hur mycket mer konsumenter är villiga att betala för tofu som är producerat med inhemskt protein.

Nu finns ett antal filmer publicerade där forskarna i projektet berättar om vad de kommit fram till hittills. Filmerna rör ämnen som växtsjukdomar, ogräs, attityder från konsumenter och lantbrukare, sortval och kvävefixering.

Se filmerna på projektets webbplats: Ökad ekologisk odling av trindsäd: en flerskalig studie av möjligheterna att producera soja och lupin i Sverige (IMPULSE)

IMPULSE

IMPULSE är ett är ett samarbete mellan postdoktorer på institutionen för Växtproduktionsekologi, institutionen för ekonomi och institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, samtliga vid SLU. Projektet var en del av Formas ekoutlysning hösten 2018 och väntas pågå till och med 2023.