Ekologiskt i de regionala livsmedelsstrategierna

2021-09-02
Statistik och marknad För yrkesverksamma Ekologiska Lantbrukarna

Ekologiska Lantbrukarna har i en ny rapport sett över och sammanställt de svenska regionernas arbete mot de nationella ekomålen. Syftet har varit att skapa en helhetsbild av hur regionerna arbetar mot ekomålen, samt att undersöka om det finns några gemensamma drag och framgångsfaktorer för det arbetet i livsmedelsstrategierna.

Rapporten visar att fyra av 17 undersökta strategier har mätbara mål för ekologisk produktion och konsumtion. De vanligaste anledningarna till avsaknaden av ekomål är:

- Att lokalt och svenskproducerat prioriteras framför ekologiskt
- Föreställningen om att upphandlingskrav på ekologiskt leder till en ökad import

Rapporten ger en bild av hur ekoarbetet ser ut runt om i landet samt en fingervisning om vad som kan behövas göras för att nå de ekomål som är satta av regeringen.

Rapporten går att läsa på Ekologiska Lantbrukarnas webbplats: Ekologiskt i de regionala livsmedelsstrategierna