Värdeskapande i den ekologiska värdekedjan – insikter från den spanska marknaden för olivolja

2021-08-24
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

De ekologiska producenterna behöver skapa ekonomisk lönsamhet samtidigt som både miljömässiga och sociala aspekter beaktas. Centralt i detta arbete är ett effektivt värdeskapande genom hela kedjan – från produktion till försäljning. Vad säger då forskningen om hur detta kan uppnås?

I artikeln Uncovering Value Creation Factors in Organic Food Supply Chains, undersöker forskare från Spanish National Research Council vilka faktorer som påverkar värdeskapande bland producenter av ekologisk olivolja. Den dominerande affärsmodellen bland spanska producenter av olivolja (både ekologisk och konventionell) är till stor del baserad på låga priser, stora volymer, och försäljning via traditionella kanaler. Denna strategi skapar dock konkurrensnackdelar och därmed utmaningar för de ekologiska producenterna.

För att förstå hur värdeskapande sker, och kan utvecklas, bland producenterna av ekologiska olivolja har forskarna vänt sig till experter inom ekologisk produktion och konsumtion i allmänhet, men med särskild kunskap om marknaden för ekologisk olivolja. Experterna fick bidra med insikter kring hur värde kan skapas i olika delar av värdekedjan, samt vilka faktorer som påverkar (positivt så väl som negativt) den värdeskapande processen. Frågorna till experterna utgick från den så kallade ”Business Model Canvas” vilket är ett verktyg för att underlätta för företag att skapa en tydlig och effektiv affärsmodell.

Resultaten från undersökningen visar på vikten av att fokusera på specifika segment av marknaden, och då framförallt på höginkomstgrupper, yngre personer, samt kunder med intresse för miljö- och hälsofrågor. Värdeskapandet är också beroende av hur oljan når kunden, och experterna menar att specialiserade kanaler utgör det viktigaste distributionssättet, följt av e-handelssidor, agro-turism, mataffärer och slutligen små specialiserade affärer. Experterna lyfter även vikten av att möta kundernas förväntningar på en produkt av hög kvalitet och att oljan behöver vara innovativt förpackad. För att lyckas med alla dessa aspekter påpekas att samarbetet mellan de olika aktörerna i värdekedjan är centralt.

Forskarna bakom studien poängterar avslutningsvis att utvecklingen av nya affärsmodeller inom den ekologiska marknaden för olivolja är i sin linda i Spanien, men att innovativa affärsmodeller kan vara viktiga framgent för att tillföra värde i kedjan.

Läs artikeln: Mili, S. and Arfa, I. (2020). Uncovering Value Creation Factors in Organic Food Supply Chains, Int. J. Food System Dynamics, 11 (5), p. 503-521.