Ny rådgivning om biologisk mångfald i åkerlandskapet inom Greppa Näringen

2021-06-30
Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Jordbruksverket

Greppa Näringen har tagit fram en ny rådgivningsmodul om biologisk mångfald i åkerlandskapet som kommer att finnas tillgänglig för lantbrukarna under hösten.

I rådgivningen får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt. 

Rådgivningen är till för lantbrukare som är intresserade av att gynna biologisk mångfald och man utgår från den enskilda gårdens förutsättningar och hittar lösningar. Exempel på åtgärder som lantbrukaren kan göra är att använda lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner och anlägga skalbaggsåsar.

Läs mer: Greppa Näringen breddar sitt utbud med två nya rådgivningar