Växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion

2021-06-18
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Inom Core Organic-projektet DOMINO undersöker man bland annat olika växtbaserade gödselmedel för ekologisk äppelproduktion. De mer traditionellt använda gödselmedelena hornmjöl och vinass jämfördes med lokal kompost, rötrester från biogasproduktion och baljväxtbaserade gödselmedel såsom klöverpellets, klöverensilage samt ärtor odlade mellan träden.

Försöken genomfördes i södra Tyskland på sorten Santana år 2018 och 2019 samt 2020. Resultaten från det 2020 är dock inte redovisade än. Mängden tillsatt gödselmedel baserades på dess innehåll av kväve och gavs i en giva motsvarade 25 kg N/ha från de olika gödselmedlen. Samtliga gavs en vecka innan blomning i april. Näringssammansättningen hos de olika gödselmedlen, skördenivån och frukternas kvalitet undersöktes därefter.

För gödselmedlena gjordes en näringsbudget som kopplades till skörden av äpple. I samtliga fall fanns ett underskott på kalium i relation till skörden, där rötresterna från biogasproduktionen hade minst underskott följt av vinass. Vinassen hade dock ett för högt natriumvärde vilket de baljväxtbaserade växtskyddsmedlen inte hade. Kompostens innehåll varierade stort mellan åren och hade ett mycket stort överskott av kalcium. Skördenivån var betydligt lägre 2018 än 2019 till följd av torka och värme. Inga signifikanta skillnader i skörd kunde ses mellan de olika gödselmedlen. Fortsatta studier genomförs och resultaten från de tre åren är under bearbetning nu.

Läs mer om studien här: Alternative fertilisers in intensive organic apple production