Ekologisk växthusproduktion och erfarenheter från projektet Greeenresilient

2021-05-07
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Växtskydd och bekämpningsmedel i ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I CORE Organic projektet Greenresilient undersöks hur mindre insatskrävande odlingssystem av grönsaker i växthus ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt. De odlingssystem som man undersöker bygger på minskade insatser i form av tillförd värme och näring. I Greenresilient tar man hänsyn till det geografiska läget för odlingen och adresserar de utmaningar som är specifika för olika klimatregioner. Tanken är att optimera produktionen med hänsyn till det lokala klimatet och därför kombineras olika kulturer beroende på var de odlas.

Provodlingsplatserna ligger i Italien, Frankrike, Schweiz, Belgien och Danmark. I Danmark, som har det odlingsklimat som är närmast vårt, kombineras tomatodling med odling av bladgrönt och exempelvis ärtor. I Danmark, där helårsproduktion av tomat inte är möjlig om energianvändningen ska kunna minskas kombinerades tomatkulturen med bladgrönt under vintern och sallat på våren. Provodlingarna i Danmark visade tydligt att detta odlingssystem med bladgrönsaker under vintern märkbart hämmades av den låga ljusinstrålningen. Tillsats av konstljus kan vara en lösning på detta problem, alternativt behöver andra typer av odlingssystem utvecklas för våra breddgrader.

Inom Greenresilient har flera olika odlingsmetodiker införts som alla kan bidra till en hållbar produktion. Marktäckning med växtmaterial istället för med plast för att hålla borta ogräset är en aspekt som testas inom projektet. Med rätt hantering och en tjocklek på ca 10-15 cm var det en effektiv metod mot ogräsen. Rekommendationerna är att för att nedbrytningen ska ha initierats, och inte ta växtnäring från kulturen, är det viktigt att materialet läggs ut ca 1-2 veckor innan plantering av huvudgrödan. Det får dock inte ske för tidigt på säsongen eftersom marken behöver ha hunnit bli varm. Grönmassan behöver vattnas och efter säsong vänds det ner i marken vilket bidrar till ökad markbördighet.  

För att öka effektiviteten av det biologiska växtskyddet gjordes försök med att plantera in blomsterremsor i växthusen. Eftersom försöken är gjorda med grönsaksplantor i bågväxthus finns stora outnyttjade ytor vid kanterna. Dessa kanter användes för blomsterremsor som försedde nyttodjuren med pollen och nektar vilket ökar deras överlevnad och möjlighet att föröka sig och därmed deras effektivitet som nyttodjur. Ringblommor visade sig vara en bra värd för Macrolophus pygmaea som i sin tur var effektiv på att hålla Tuta absoluta och vita flygare i schack. I Sverige används Macrolophus mot både vita flygare och spinnkvalster.  

Greenresilient

Greenresilient är ett projekt som finansieras inom det europeiska forskningssamarbetet CORE Organic. Huvudsyftet är att utifrån agroekologiska principer utveckla robusta och hållbara system med minimerad energiförbrukning för ekologisk växthusodling under olika europeiska förhållanden. I projektets svenska del arbetar SLU-forskarna Beatrix Alsenius och Anna Karin Rosberg.

Läs mer på Greenresilients webbplats >

Faktablad

Två nya faktablad har nyligen publicerats från projektet

How to use flower strips for pest control in greenhouses

Transfer mulch in organic greenhouses