Mindre antibiotikaanvändning inom ekologisk grisproduktion

2021-04-21
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

En dansk studie har undersökt skillnaden i användning av antibiotika och zinkoxid mellan i olika typer av grisproduktion; ekologisk, konventionell med utevistelse (free range) och konventionell inomhusproduktion. Antalet doser antibiotika inom den ekologiska produktionen var ungefär tre gånger lägre jämfört med konventionell och free range-produktion. Även om det förekom gårdar inom alla tre produktionssätt som inte använde antibiotika alls.

Antibiotikaresistensen ökar globalt och kan spridas mellan djur och människor. Att minska antibiotikaanvändningen är därför av största vikt för att minska resistensproblematiken som kan göra antibiotikan verkningslös.  Medan antibiotika används för att behandla bakterieinfektioner används medicinsk zinkoxid (ZnO), som ofta ges i fodret till avvanda grisar, för att motverka förekomsten av smågrisdiarré och anses därmed minska behovet av antibiotika. Från 2022 förbjuds dock användningen av ZnO inom EU, bland annat på grund av dess negativa inverkan på miljön. En farhåga är att förbudet ska leda till ökad antibiotikaförbrukning.

I Danmark produceras årligen runt 32 miljoner grisar, ca 2 % av grisarna föds upp ekologiskt eller som free range – konventionellt med tillgång till utevistelse, medan 98 % produceras konventionellt inomhus. Jämfört med svensk konventionell produktion har de danska konventionella grisarna mindre yta per gris, lägre avvänjningsålder och ofta ingen tillgång till strö. Möjligheten till antibiotikaanvändning skiljer också mellan produktionssystemen. På ekologiska gårdar kan antibiotikaanvändningen endast initieras av veterinär och förutom dubbel karenstid innan slakt får växande grisar endast behandlas en gång medan suggor får behandlas max tre gånger per år. Inom free range kan producenten, om krav liknande villkorad läkemedelsanvändning i Sverige uppfylls, initiera behandling själv men dubbel karenstid gäller. I konventionella besättningar gäller villkorad läkemedelsanvändning och normal karenstid. ZnO är tillåtet i alla typer av produktioner men kräver förskrivning.

Mindre antibiotika i eko och free-range

Överlag hade ekologisk produktion lägst antibiotikaförbrukning, men även inom free range var förbrukningen lägre jämfört med konventionell produktion. Antalet doser antibiotika inom den ekologiska produktionen var lägre jämfört med konventionell och free range-produktion inom alla djurkategorier. Antibiotikaanvändningen mellan gårdar varierade och det förekom gårdar inom alla tre produktionssätt som inte använde antibiotika. Det var vanligare med gårdar utan antibiotikaanvändning inom ekologisk och free range (>30 %) jämfört med konventionell produktion (16 %). Författarna till studien diskuterar att dessa skillnader inte endast beror på de striktare regelverket kring antibiotikaanvändning utan även produktionssättet. Faktorer såsom utevistelse, högre avvänjningsålder och lägre beläggningsgrad inom ekologiskt och free range kan påverka hälsoläget positivt och ge robustare grisar och därmed minska behovet av antibiotika. Dock poängterar man även att det faktum att det kan vara svårare att identifiera och behandla sjuka grisar inom ekologisk och free range produktion vilket kan bidra till den lägre behandlingsgraden.

Zinkoxid

Det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad i användning av zinkoxid (ZnO) mellan de olika systemen och det förekom gårdar i alla system som inte använde ZnO alls, (25% ekologiska, 50 % av free range , < 25% av konventionella). Att fler av ekologiska och free range-gårdar inte använder ZnO kan bero på att grisarna klarar avvänjningen bättre, i och med den högre avvänjningsåldern. Men det kan också bero på att man undviker användning av kemiska substanser i fodret. Det fanns en positiv korrelation mellan användningen av ZnO och användningen av antibiotika, vilket kan tyda på att användningen av ZnO inte minskar antibiotikaanvändningen då man tenderar att använda båda preparaten. De ekologiska och free range-gårdar som använde ZnO hade en högre användning jämfört med konventionella gårdar, troligen eftersom grisarna avvänjs senare och därmed äter mer av det foder som innehåller ZnO.

Möjligt att minska antibiotika inom alla produktionssystem

Det faktum att det inom alla produktionssätt fanns gårdar där ingen antibiotika används tyder på att det finns potential inom alla produktionsformer att bedriva grisuppfödning utan antibiotika. Desamma gäller användningen av ZnO. Samtidigt krävs mer forskning som beskriver framgångsfaktorer för grisuppfödning utan antibiotika och ZnO. En helt antibiotika- och ZnO-fri uppfödning får dock inte ske på bekostnad av grisarnas välfärd och fokus måste därmed ligga på att försöka undvika behovet av antibiotika och ZnO, och inte på att undvika att behandla sjuka djur.

Läs hela studien: Cecilie Liv Nielsen, Hanne Kongsted, Jan Tind Sørensen, Mogens Agerbo Krogh, Antibiotic and medical zinc oxide usage in Danish conventional and welfare-label pig herds in 2016–2018, Preventive Veterinary Medicine, Volume 189, 2021.