Hårt jobb men nöjda lantbrukare på gårdar med flera djurslag

2021-04-21
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att inte specialisera sig på en produktionsgren kan innebära hårt arbete, komplexa system och ökad stress. I projektet Mix-Enable har forskare undersökt hur lantbrukare med flera djurslag på gården mår och hur stor arbetsbelastning de har. Resultaten visar att trots hård arbetsbelastning angav en stor majoritet av de tillfrågade att arbetet oftast kändes mycket tillfredsställande.

Under lång tid har lantbrukare rekommenderats att specialisera, effektivisera och intensifiera sina lantbruk. Denna strategi leder förvisso till fördjupade kunskaper om just denna produktionsgren men det finns också risk för enformigt och repetitivt arbete. I CorOrganic-projektet Mix-Enable (Strategies for sustainable and robust organic mixed livestock farming) ville forskarna undersöka hur lantbrukare med två eller fler djurslag på gården upplevde sin arbetssituation. Hypotesen var att med större mångfald på gården är det lättare att nyttja bete och växtnäring på ett effektivt sätt, lättare att förebygga parasiter och mindre utsatthet mot klimatförändringar och marknadssvängningar.

Forskarna samlade data från mer än 120 gårdar runt om i Europa med hjälp av intervjuer där lantbrukarna fick svara på frågor om arbetsbelastning, mental och fysisk påfrestning samt styrkor och svagheter med just deras system. Resultaten visade att över 90 procent av de tillfrågade lantbrukarna uppskattade sitt arbete som tillfredsställande eller mycket tillfredsställande. De positiva sidorna handlade bland annat om en konstant inlärningsprocess, skiftande arbetsuppgifter, upplevt oberoende samt sociala nätverk. Arbetsbelastningen var dock hög eller mycket hög bland de tillfrågade vilket ledde till långa arbetsdagar men också till god planeringsförmåga och möjlighet att involvera familj, vänner och till och med kunder i arbetet på gården.

Att ha flera djurslag är inte en garant för välmående menar forskarna. Ett lantbruk med flera komplexa produktionssystem kan innebära problem och negativ stress om inte lantbrukaren har tillräckligt med kunskap och stöd samt rätt förutsättningar för att göra det.

Läs mer om MixEnable >

Läs mer om studien på CoreOrganics webbplats: Between high workload and high satisfaction: The wellbeing of farmers running a mixed farm