Vill du förbättra din gårds lönsamhet genom ökad biologisk mångfald?

2021-03-26
Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

SLU söker kontakt med markägare som vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder inom det nya internationella projektet SHOWCASE. Jordbrukare, forskare och andra aktörer ska i samverkan utforska det komplexa samspelet mellan biologisk mångfald och produktivitet på gården. Vill du dela dina idéer med oss?

Jordbruket spelar en nyckelroll för att bevara biologisk mångfald och skapa långsiktigt hållbara ekosystem för växter, djur och människor. Ett långsiktigt hållbart jordbruk behöver affärsmodeller som inkluderar ekosystemtjänster för att uppnå lönsamhet på både kort och lång sikt.

Utveckla och testa nya metoder

Nu söker projektet SHOWCASE jordbruksföretag som tillsammans med forskare vill utveckla och testa nya jordbruksmetoder som inkluderar pollinering, naturlig skadedjursbekämpning, kolinlagring med mera.

Målet är att öka produktiviteten på din gård och skapa mervärde i din verksamhet. Varje jordbrukare känner till sin verksamhet bäst och har säkert idéer om hur biologisk mångfald kan skapa mervärde i verksamheten. Är du dessutom intresserad av att dela dina tankar och i samverkan med andra jordbrukare och ekologer, utveckla och testa metoder som använder naturen för ett långsiktigt hållbart jordbruk, hör av dig till oss!

Lära av andra och påverka

Vi söker i första hand dig som är verksam i Uppland, men vill gärna ha kontakt även med lantbrukare på andra platser.

SHOWCASE är ett internationellt projekt så du har också möjlighet att lära av erfarenheter från andra liknande samarbeten i nio andra europeiska länder. I förlängningen finns också en chans att påverka EUs framtida jordbrukspolitik.

Vill du vara med? Kontakta Erik Öckinger vid Institutionen för ekologi på SLU: erik.ockinger@slu.se, 018-672303     

Fakta: Varför behövs nya metoder som bygger på mångfald och ekosystemtjänster?

Rationalisering och ökad produktionseffektivitet i jordbruket har lett till ökad lönsamhet per areal på kort sikt. Produktionen av jordbruksgrödor har blivit allt mer beroende av bekämpningsmedel och konstgödsel, som förutom att vara energikrävande att framställa, har en stor negativ inverkan på andra ekosystem än jordbruksmark. Dessutom är de dyra.

Den nyckelroll som biologisk mångfald och ekosystemtjänster har för den långsiktiga produktiviteten på gården, har hamnat i skymundan. Att gradvis fasa ut bekämpningsmedel och konstgödsel från jordbruket och utveckla jordbruksmetoder som använder ekosystemtjänster istället, har flera långsiktiga nyttor.

De ökar kolinlagringen i jordbruksmark som bidrar till markbördigheten, bidrar till giftfri miljö för både djur och människor, hindrar utlakning av näringsämnen till vattendrag samtidigt som livsmiljöer för pollinerare och andra nyttodjur återskapas. Exempel på jordbruksmetoder som främjar ekosystemtjänster är mellangrödor, fånggrödor, alléodlingar med träd i jordbrukslandskap, blomrika kantzoner, mångfald av grödor över tid i ett landskapsperspektiv med mera. Säkerligen finns det fler metoder som ingen ännu utvärderat.