Ny handlingsplan för eko i Europa

2021-03-26
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma Regelverk och certifiering - ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Den nya handlingsplanen för utvecklingen av ekologiskt lantbruk i Europa presenterades den 25 mars 2021. Den innehåller bland annat ökade satsningar på eko-relevant forskning.

Föranlett av EU-strategierna ”Farm to Fork” och ”Biodiversity” där man satt mål om att 25 procent av jordbruksarealen ska brukas ekologiskt år 2030 har kommissionen utvecklat en handlingsplan för hur detta mål ska bli verklighet. Handlingsplanen är strukturerad kring tre ”axlar”:

  • öka konsumtionen samtidigt som konsumenternas förtroende bibehålls,

  • öka produktionen och

  • ytterligare förbättra sektorns hållbarhet

För att öka konsumtionen betonas bland annat vikten av att kommunicera med konsumenterna om ekologisk produktion och dess fördelar. För detta behövs ökad insamling av data om fördelar för olika hållbarhetsaspekter. Ökad bevakning mot fusk och bättre spårbarhet är andra åtgärder som betonas.

För att produktionen ska öka behövs ökad tillgång till marknadsdata. Kommissionen kommer att i samverkan med olika aktörer arbeta för att förbättra distributionskedjorna och stärka lantbrukarnas roll i dessa. Kommissionen ska också främja lokal och småskalig livsmedelsförädling.

Vidare kommer kommissionen öka andelen medel till forskning och innovation (FoI) så att åtminstone 30 procent av budgeten till FoI inom jordbruket, skogsbruket och landsbygden går till ämnen som är relevanta för den ekologiska sektorn. För att öka hållbarheten i ekoproduktionen kommer kommissionen satsa på forskning inom områden så som bevarande och användande av genetiska resurser samt förädling och utsädesproduktion. Utveckling av alternativa insatsmedel för till exempel växtskydd är ett annat område som pekas ut.

Mer om handlingsplanen finns att läsa här: Questions and answers: actions to boost organic production