Stora skillnader i tillvägagångssätt för att främja ekologisk matkonsumtion inom den offentliga sektorn i de nordiska länderna

2021-03-05
Statistik och marknad Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

De totala ekologiska livmedelsinköpen i den offentliga sektorn i Sverige 2019 var 39 procent, motsvarande siffra i Danmark 22 procent och i Norge 1 procent. Politiska instrument och kopplingen mellan ekologisk konsumtion, folkhälsa och miljömedvetenhet anses vara möjliga framgångsfaktorer för en ökad ekologisk matkonsumtion inom den offentliga sektorn.

I rapporten Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector institutions in Denmark, Norway and Sweden framtagen av Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) presenteras Sveriges, Danmarks och Norges strategier för att främja ekologisk matkonsumtion inom den offentliga sektorn.

Rapporten visar att Sverige har en politisk strategi som framför allt är fokuserad på konsumtionsmål, exempelvis har Sverige målet att 60 procent av de offentliga livsmedelsinköpen ska vara ekologiska år 2030. Dessutom lyfter den även fram kopplingen mellan ekologisk konsumtion, folkhälsa och miljömedvetenhet på ett trovärdigt sätt vilket tilltalar de svenska berörda aktörerna så som näringsfysiologer, inköpare samt politiker och administratörer. Till skillnad från Danmark och Norge har den svenska regeringen endast skapat några få riktade incitament och förlitar sig i stället på att kommuner och landsting tar ansvar för att uppnå de politiska målen.

Den danska strategin har stora likheter med den svenska i det att den framhäver kopplingen mellan ekologisk produktion och miljömedvetenhet. Den betonar dock inte relationen mellan ekologisk konsumtion och folkhälsa, vilket den svenska strategin gör. Den danska strategin fokuserar i stället på att skapa politiska incitament för att öka inköp av ekologiska produkter till den offentliga sektorn och har byggt upp en infrastruktur som bistår den ekologiska matproduktionen.

Den norska strategin har till skillnad från den svenska och danska valt att ifrågasätta om det finns en vetenskaplig koppling mellan ekologiska produkter, miljömedvetenhet och folkhälsa. Den har dock i likhet med den danska använt politiska incitament för att främja högre konsumtion av ekologiska produkter, men menar rapportförfattaren, inte byggt en infrastruktur som bistår den ekologiska matproduktionen.

Slutsatsen som läggs fram i rapporten är att en kombination av konsumtionsmål, tydlig koppling mellan ekologisk konsumtion, folkhälsa och miljömedvetenhet tillsammans med politiska incitament främjar ekologisk matkonsumtion.

Läs hela studien:

Daugbjerg, Carsten.2021. Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector institutions in Denmark, Norway and Sweden. IFRO Commissioned Work, No 2020/23.