Mer hållbar mjölkproduktion med restprodukter och grovfoder

2021-03-05
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

För att göra animalieproduktionen mer hållbar behöver djuren äta mer av foderresurser som människor inte kan äta. Det kan vara grovfoder i form av vallfoder men också olika restprodukter som vetekli, rapskaka och melass. Resultaten från ett försök vid SLU:s forskningscentrum i Lövsta, visar att kor kan producera mycket mjölk även när de utfodras med sådant som inte går att använda som livsmedel till människor.

Studien gjordes på en grupp mjölkkor från kalvning till sinläggning och pågick under hela laktationsperioden i tio månader. En grupp fick en mindre mängd kraftfoder per ko och dag (max 6 kg) medan en kontrollgrupp fick upp till 12 kg per dag. Kraftfodret bestod främst av betfiber, vetekli, rapsmjöl och drank. Alla kor hade även fri tillgång till gräs-klöverensilage.

Resultaten visar att korna som fick lite kraftfoder mjölkade i medeltal 33,9 kg energikorrigerad mjölk (ECM) per ko och dag medan de i kontrollgruppen mjölkade 36,3 kg ECM per ko och dag. Skillnaderna var dock inte statistiskt signifikanta. Mängden kraftfoder påverkade inte kornas fodereffektivitet och inte heller deras energibalans eller fertilitet.

För ekologisk mjölkproduktion är denna studie även intressant utifrån kornas förmåga att producera mycket mjölk på höga grovfoderandelar i foderstaten. Korna som fick 6 kg kraftfoder per dag åt 19,7 kg torrsubstans klövergräsensilage per dag i genomsnitt och grovfoderandelen under hela laktationen var 83 % för denna grupp av kor. Försöket visar också att det går att uppnå en hög mjölkavkastning utan soja i kraftfodret.

Studien ger indikationer på att kor som utfodras med en stor andel gräs-klöverensilage och en mindre mängd kraftfoder i form av sådant som vi människor inte kan äta, kan producera mycket mjölk utan att det påverkar korna negativt.

Läs mer i SLU:s kunskapsbank: Mycket mjölk på gräs och biprodukter