Femton år med europeiskt forskningssamarbete

2021-01-28
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Det nyligen femtonårsjubilerande europeiska forskningsnätverket CORE Organic publicerade strax före jul en aktivitetsrapport för åren 2004–2019: ”CORE Organic – 15 Years of Joint Research för Sustainable Food and Farming Systems”.

Nätverket CORE Organic omfattar för närvarande 27 ministerier och forskningsråd från 19 länder och regioner. Huvudsyftet är att finansiera och stödja transnationell forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Genom en mer effektiv användning av forskningsmedel och med ett större genomslag för forskning i praktiken stimuleras den ekologiska sektorns utveckling. CORE Organic arbetar för att öka potentialen för innovation och för att tillgängliggöra kunskaper. Genom att samla krafterna över landsgränser genomför nätverket fokuserade och samordnade forsknings- och innovationsinsatser som täcker de viktigaste utmaningarna i varje länk i den ekologiska sektorns värdekedjor. En ”kritisk massa” i forskningen understödjer utvecklingen av ett mer omfattande och mer hållbart ekologiskt livsmedelssystem, inklusive jordbruksmetoder, livsmedelsförädling och innovativa värdekedjor. Detta bidrar till folkhälsa, handel och sysselsättning samt till att stärka det europeiska jordbrukets allmänna konkurrenskraft och till utvecklingen av lösningar för ett mer hållbart jordbruk.

I den nya femtonårsrapporten argumenteras för att CORE Organic till stor del har fyllt sitt syfte. I forskningsprojekten deltar små och medelstora företag, vilket underlättat såväl genereringen av kunskap som spridning och implementering. Samarbete med TP Organics (EU:s så kallade teknologiska plattform för forskning och innovation inom ekologiskt lantbruk) och andra relevanta branschaktörer har hjälpt till att säkerställa att lantbrukets, industrins och civilsamhällets intressen har beaktats. Organic Eprints, som förvaltas av CORE Organic, är en hörnsten i processen att skapa en gemensam kunskapsbas och en effektiv spridning av forskningsresultat.

Rapporten är en omfattande analys av utvecklingsprocessen relaterat till CORE Organic-nätverket och omfattar alla aktiviteter från dess början, inklusive aktuell forskning. Baserat på rapportens resultat kan de i nätverket ingående parterna bättre förstå hur man möter framtida utmaningar tillsammans, såväl i samband med förändrade behov i den ekologiska sektorn som i Horizon Europe, det nya programmet för forskning och innovation.

Från Sverige deltar Formas i CORE Organic som finansierande partner och Epok som så kallad ”stakeholder partner”. Epok ansvarar för koordinering av kommunikation och kunskapsöverföring inom den nu löpande programperioden CORE Organic Cofund.

Läs hela rapporten på CORE Organics webbplats: CORE ORGANIC - 15 YEARS OF JOINT RESEARCH FOR ORGANIC FOOD AND FARMING SYSTEMS