Ny studie om djurhälsa och djurvälfärd i ekologisk produktion

2020-12-18
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I en ny vetenskaplig litteraturstudie har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet kartlagt och analyserat djurhälsa och djurvälfärd inom ekologisk lamm-, gris-, ägg-, slaktkyckling-, mjölk- och nötköttsproduktion. Djurhälsa och välfärd är generellt sett bra, ekologiska djur har goda möjligheter att utföra naturligt beteende och det ekologiska ramverket ger goda möjligheter till bra djurvälfärd. Det finns dock utmaningar som behöver åtgärdas särskilt på hälsosidan till exempel juverinflammationer, fot-och benhälsa, parasiter och smågrisdödlighet.

Totalt ingick 166 vetenskapligt granskade publikationer från åren 2008 till 2020 i litteraturstudien. Syftet var att systematiskt kartlägga och sammanfatta djurhälso- och djurvälfärdsstatusen i ekologisk produktion. Sjukdomsförekomst och beteende i ekologisk, lamm-, gris-, ägg-, slaktkyckling-, mjölk- och nötköttsproduktion analyserades utifrån ekologiska värderingar och utifrån rådande kunskaper inom djurhälsa och djurvälfärd.

Resultaten visar att djurhälsa och djurvälfärd hos ekologiska djur generellt sett är bra i förhållande till definitioner och vägledande principer. Det finns dock områden där det behövs förbättringar och forskarna kunde inte hitta några bevis för att välfärd eller hälsa var sämre eller bättre i ekologisk produktion jämfört med konventionell. Juverinflammation hos mjölkkor och får, dödlighet hos lamm, smågrisar och slaktkycklingar, hårt parasittryck samt klöv- och benhälsa är områden som behöver förbättras i ekologisk djurhållning.

Det ekologiska regelverket ger djuren goda möjligheter att utföra naturligt beteende vilket sannolikt ger bra förutsättningar för god djurvälfärd. Det behövs dock göras mer för att förbättra djurhälsan inom ekologisk produktion och forskarna rekommenderar forskarna rekommenderar därför att mätbara indikatorer på djurvälfärd införs i det ekologiska regelverket.

Artikeln är en del i ett större projekt initierat av tidigare Epok-anknutna Magdalena Åkerfeldt. Ett seminarium om djurhälsa och djurvälfärd hölls på KSLA i januari i år och arbetet kommer även att resultera i en syntesrapport som ges ut av Epok under första halvan av 2021.

Läs artikeln här: Health and welfare in organic livestock production systems—a systematic mapping of current knowledge