Riktade offentliga inköp kan öka ekoarealen

2020-11-06
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Stöd till ekologiska lantbrukare och mål om ökad offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel gör att fler ställer om till ekologiskt lantbruk. De visar en studie från Umeå universitet där forskare undersökt kopplingen mellan offentlig upphandling av ekologiskt och andelen ekologiskt omställd areal.

Green Public Procurement (GPP) eller grön offentlig upphandling är ett EU-verktyg för att genom offentliga inköp öka hållbar produktion och konsumtion. Tanken är att eftersom Europas offentliga institutioner och myndigheter är stora konsumenter på marknaden kan de genom medvetna inköp påverka marknaden i en positiv inriktning. 2006 satte Sverige upp mål att öka den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel till 25 procent för att bidra till målet om att den ekologiska arealen skulle bli 20 procent år 2010. Författarna till studien How Green Public Procurement can drive conversion of farmland: an empirical analysis of an organic food policy har undersökt hur detta mål påverkade antalet lantbrukare som ställde om till ekologiskt.

De offentliga inköpen står för endast 4 procent av livsmedelskonsumtionen i Sverige men i studien kunde man ändå visa att en ökad offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel gav en ökning i andelen ekologisk areal. Under åren 2003 till 2016 ökade offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel från 2,2 till 30 procent och under samma period ökade andelen ekologisk areal från 6,9 till 19,8 procent. Det fanns inga samband mellan ökade inköp inom en viss region och ökning av ekoareal inom samma region utan sambanden visade sig först på nationell nivå. Författarna tolkar det som att den efterfrågan som finns på regional nivå är för svag för att driva omställningen och/eller för att efterfrågan tillgodoses av import från andra regioner och länder.

Producenter svarar alltså på den aggregerade efterfrågan från den offentliga sektorn nationellt, inte från en viss region och en viktig del i detta beror på hur grossistmarknaden ser ut där endast två aktörer står för 85 procent av marknaden inom offentlig upphandling. De olika offentliga uppköparna som finns och som inte koordinerar mellan sig, utgör därför en köpkraft som påverkar marknaden genom den koordinering som de dominanta grossisterna utgör.

Studien visar också att även om offentliga inköp påverkar ekoarealen positivt har direkta stöd till ekolantbrukare större betydelse.

Läs hela studien: Hanna Lindström, Sofia Lundberg, Per-Olov Marklund, How Green Public Procurement can drive conversion of farmland: An empirical analysis of an organic food policy, Ecological Economics, Volume 172, 2020

Läs mer om Green Public Procurement