Möjligheter, utmaningar och visioner för framtidens ekologiska djurhållning i Europa

2020-11-06
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

En ny syntesartikel presenterades vid IFOAM Animal Husbandry Alliance konferens 21-22 september. I artikeln identifieras målkonflikter mellan klimatfrågan och mer extensiv djurhållning med hög djurvälfärd. Fyra strategiska områden bör få ökad betydelse i utvecklingen av den ekologiska djurhållningen: diversifiering, resiliens, integration och kommunikation.

Initiativet kommer från forskare involverade i olika CORE-Organic-projekt och de sätter upp sex punkter där ekologisk djurhållning behöver utvecklas och stimuleras.

  1. Utveckla system med flera djurslag integrerade med varandra

  2. Integrering av grisar i system med uthållig födosök inom agroforestry och system för betesdrift

  3. Utveckla nya möjligheter för hemmaproducerat proteinfoder

  4. Sätta resiliens som en huvudprincip i hälsoarbetet och utveckla strategier för att drastisk minska förbrukningen av antibiotika med målet att fasa ut användningen

  5. Fokusera på avel med mångfunktionalitet anpassat till ekologisk produktion

  6. Öka samspelet mellan avkomma och moder inom alla djurslag

Forskarna föreslår också fyra strategiska områden som bör få ökad betydelse i utvecklingen av den ekologiska djurhållningen. Det handlar om att fokusera på diversifiering, resiliens, integration och kommunikation i större utsträckning än som görs nu. För att det ska bli verklighet krävs dock att det finns tillräcklig stöd från samhället för att stimulera en sådan utveckling och stora förändringar inom politik och konsumtionsvanor. Forskarna anser att det i dag inte finns något jordbrukssystem som kan anses hållbart om det inte görs fundamentala förändringar i hur vi efterfrågar, konsumerar och slänger mat.

Läs mer om syntesrapporten: Potentials, challenges and visions for future European organic animal farming across species