Nyttiga insekter gynnas av mångfald av grödor i kombination med variation i landskapet

2020-09-16
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning Biologisk mångfald SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Genom att odla fler grödor kan vi gynna nyttoinsekter, till exempel jordlöpare som håller skadegörare i schack eller bin som pollinerar blommande grödor. Det visar en färsk studie som letts av SLU-forskare. Men den positiva effekten syntes bara om det också fanns till exempel skog och hagmark i landskapet. Studien genomfördes i Skåne.

Många insekter och spindlar trivs dåligt i det intensivt brukade odlingslandskapet eftersom utbudet av föda, övervintringsplatser med mera är för skralt. Med olika grödor på fälten skapas en mosaik av livsmiljöer och resurser. Ett exempel är att raps, klöver och åkerböna ger mat till bin under en större del av säsongen än om bara en blommande gröda finns i området. Tidigare forskning pekar på att fler grödor borde gynna de nyttiga krypen, men trots den stora potentialen har sambanden inte undersökts tillräckligt i fältstudier. Därför är artikeln som nyligen publicerats i Journal of Applied Ecology ett viktigt bidrag till planeringen av framtidens jordbruk.

Läs mer om studien på SLU:s webbplats >