Insektsfoder och suggbete i två nya filmer från OK NET Ecofeed

2020-08-13
Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Foderprojektet OK NET Ecofeed har släppt två nya filmer under sommaren. Den ena om insektsfoder till värphöns och den andra om att ersätta proteinfoder med bete till dräktiga suggor.

OK NET Ecofeed är ett europeiskt foderprojekt som syftar till att nå målen om 100 procent ekologiskt och regionalt producerat foder till grisar och fjäderfä. SLU Ekologisk produktion och konsumtion koordinerar den svenska delen där ekologiska grisproducenter, rådgivaren Ingela Löfquist och en foderfirma bildar en innovationsgrupp.

Två filmer från andra europeiska innovationsgrupper har släppts under sommaren och handlar om insektsfoder till värphöns respektive rotationsbete som ersättning för proteinfoder till dräktiga suggor.

Insektsfoder till värphöns

Fodermjöl av insekter kan bli en viktig proteinkälla till ekologiska värphöns. Insekterna kan utfodras med organiskt avfall och sedan bli en viktig del i fodret som ersättning för exempelvis soja. Forskarna använde sig av larver av svart soldatfluga och ersatte hälften eller all soja med fodermjöl av larverna. Insektsmjölet bestod då av 12 respektive 24 procent av det totala fodret. Resultaten visade ingen skillnad på hur mycket hönorna värpte, foderkonsumtion eller djurhälsa. Dock fanns en viss ökning av diarré och lägre kroppsvikt hos hönorna som fått den större andelen insektsmjöl och forskarna drar därför slutsatsen att 24 procent insektsmjöl är en övre gräns.

I ett andra försök gavs levande larver av mjölbagge till värphöns som ett foderkomplement och som sysselsättning. Foderkonsumtion, värpfrekvens, äggkvalité och beteende utvärderades sedan mot en kontrollgrupp. Hönorna som fått levande larver hade en lägre foderkonsumtion men i övrigt kunde man inte se några skillnader. Forskarna tror dock att med en mer sofistikerad utfodring där hönorna inte hittar larverna så lätt kan det också få en positiv effekt på beteende eftersom de då hålls sysselsatta längre.

Rotationsbete för dräktiga suggor

I ett franskt försök ville man se om rotationsbete kan ersätta proteinfoder till dräktiga suggor. Foderkostnaden står för ca 80 procent av produktionskostnaden och 15 procent av fodret är proteintillskott. Suggorna fick beta rotationsvis i hagar med mycket klöver och gavs 80 procent mindre foder innehållande mindre protein än kontrollgruppen. Resultaten visar att betet bidrog med 22 procent av näringsbehovet för suggorna och gav en besparing på 16 procent i foderkostnader.

Forskarna rekommenderar att gå tillbaka till vanligt foder cirka tre veckor innan grisning eftersom suggorna tappar intresse för betet strax innan de ska föda. De rekommenderar också att ersätta betet med ensilage utanför växtsäsong.