Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?

2020-08-07
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Avkastning och livsmedelsförsörjning i ekologisk produktion Djurvälfärd på ekologiska gårdar Biologisk mångfald och ekologisk produktion För yrkesverksamma Växtnäring och risk för övergödning i ekologisk produktion Klimat och ekologisk produktion SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle kunna vara ett sätt att tillgodose ökad efterfrågan på mat, samtidigt som negativ miljöpåverkan per producerad vara minskar. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras. I en ny skrift från Epok redogörs för tänkbara positiva och negativa konsekvenser av olika sätt att öka avkastningen för såväl ekologisk växtodling som djurhållning.

I en tid då produktionen av mat globalt förväntas behöva öka kritiseras ibland ekologiskt lantbruk för de lägre avkastningsnivåerna jämfört med konventionell produktion. Kritikerna menar att ekologiskt lantbruk är ineffektivt, särskilt när det gäller markanvändningen. De hävdar att med tanke på den ökande efterfrågan på mat kommer inte nuvarande jordbruksmark att räcka och befarar att en ökning av det ekologiska lantbruket kan innebära att mer naturmark kommer att behöva tas i anspråk för odling.

Även många förespråkare för ekologiskt lantbruk ser behov av att öka skördarna och djurens produktivitet. Det skulle kunna göra det ekologiska lantbruket mer "miljöeffektivt". Idag ger det ekologiska lantbruket när det gäller flera miljöaspekter mindre miljöavtryck än konventionellt per arealenhet, men inte sällan samma eller större miljöavtryck per kg producerad vara.

Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle då kunna vara ett sätt att minska negativ miljöpåverkan per producerad ekologisk produkt. Men vilka blir i så fall konsekvenserna för biologisk mångfald, växthusgasutsläpp, näringsförluster, markbördighet, djurhälsa och djurvälfärd? Vad betyder det för närings- och hälsoaspekter på livsmedlen och för lantbrukarens lönsamhet?

Epoks nya skrift på svenska bygger på en vetenskapligt publicerad artikel skriven av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp forskare som har eller har haft uppdrag vid Epok. Skriften har fokus på nordeuropeiska förhållanden och kan fungera som ett underlag i diskussionen om intensifiering och höjd avkastning i svensk ekologisk produktion. Den visar hur strategier som syftar till att öka avkastningen i ekologisk produktion kan ge positiva synergieffekter men också att det finns uppenbara risker som måste erkännas och hanteras.

Läs rapporten här: Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas? (.pdf)