Vilken ras passar bäst i ekologisk mjölkproduktion?

2020-06-17
Vad säger forskningen om ekologiskt lantbruk? Djurvälfärd på ekologiska gårdar För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

I det ekologiska regelverken ställs krav på att de djur som används skall vara anpassade för lokala förhållanden samt lämpliga för just ekologisk produktion. Vidare skall man i första hand välja nationella raser och linjer. Tidigare studier har visat att ekologiska producenter oftare har mer fokus på funktionella egenskaper i avelsmålen, men att valet av ras många gånger inte skiljer mellan ekologiska och konventionella gårdar.

I praktiken saknas kunskap om hur olika raser presterar under ekologiska förhållanden. För att undersöka rasskillnaderna har en grupp forskare jämfört lokala raser med den vanligt förekommande och högpresterande rasen Holstein med avseende på produktionsresultat, hälsa och fertilitet under ekologiska förhållanden i både Tyskland och Sverige.
I Tyskland jämfördes den lokala rasen German Angler (Tysk röd boskap, GA) med Tysk Holstein Frieser (TH) och i Sverige jämfördes de lokala raserna Svensk röd boskap (SRB), Svensk kullig boskap (SKB) med Svensk Holstein (SH).

Från de deltagande gårdarna fanns bland annat information om produktionsdata, celltal, fertilitet och veterinärbehandlingar. Gårdarna inom respektive land hade ungefär samma produktion, dock hade de svenska gårdarna i medel högre produktion jämfört med de tyska gårdarna. I Sverige var det också vanligare att man hade flera raser inom samma besättning än i Tyskland där man oftare hade en ras per besättning.

I både Sverige och Tyskland hade Holstein (TH och SH) högre ECM (Enerikorrigerad mjölk) än de lokala raserna. De lokala raserna hade dock högre fett och proteinhalt i mjölken jämfört med Holstein. I Sverige hade SKB högre fett- och proteinhalt än SRB. I Tyskland var skillnaden i total produktion mellan den lokala rasen och Holstein över lag mindre än i Sverige, vilket troligen beror på att den tyska lokala rasen (GA) hade högre fett och proteinhalt i mjölken jämfört med de svenska lokala raserna (SKB, SRB).

Celltalen skiljdes inte mellan Holstein och de lokala raserna i varken Sverige eller Tyskland. I Tyskland hittades heller inga skillnader i fertilitet mellan GA och GH. I Sverige däremot hade de lokala raserna, SKB och SRB, lägre kalvningsintervall jämfört med SH. SKB behövde dessutom färre insemineringar jämfört med SH. När man undersökte veterinärbehandlingar fann man inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de lokala raserna och Holstein i Sverige eller Tyskland. I Sverige hade SRB dock lägst behandlingsincidens.

Över lag verkar de lokala raserna ha högre halter av fett och protein i mjölken jämfört med Holstein, medan egenskaper såsom fertilitet och hälsa är ungefär lika under ekologiska förhållanden. Däremot påverkas prestationen av produktionsmiljön. I Tyskland, där produktionen var lägre, var skillnaderna mellan den lokala rasen (GA) och Holstein (GH) små. I Sverige, där produktionen var högre (och skillnaden mellan ekologisk och konventionell ofta benämns som mindre) var skillnaden mellan Holstein (SH) och de lokala raserna (SRB, SKB) större. Detta förklaras troligen av det negativa sambandet mellan exempelvis produktion och fertilitet och hälsa. Författarna understryker därför vikten av att ta hänsyn till produktionsmiljön när man utvärderar rasens prestation.

Läs artikeln här:

Bieber, A., Wallenbeck, A., Spengler Neff, A., Leiber, F., Simantke, C., Knierim, U., & Ivemeyer, S. (2020). Comparison of performance and fitness traits in German Angler, Swedish Red and Swedish Polled with Holstein dairy cattle breeds under organic production. Animal, 14(3), 609-616. doi:10.1017/S1751731119001964