Ekologisk produktion kan bidra till bättre markstruktur

Vallen och tillförseln av stallgödsel i ekologisk produktion bidrar till en stabilare jordstruktur. Mer växtrötter och annat organiskt material stabiliserar jordaggregaten och minskar risken för igenslamning, ytavrinning samt bortförsel av jordpartiklar, växtnäring och organiskt material med vind och vatten. Dessutom gynnar det organiska materialet daggmaskar som ytterligare förbättrar strukturen.

Tillförsel av organiskt material gynnar markstruktur

Ekologisk odling tenderar att öka mängden organiskt material i marken, vilket i sin tur förbättrar markstrukturen genom ökad aggregatstabilitet, vattenhållande förmåga och infiltration [Ref 498]. Aggregatstabilitet innebär att jorden kan motstå belastning utan att sönderdelas i mindre delar. Aggregatstabilitet gynnar rottillväxten och vatten-, syre- och näringstransporten i marken och motverkar igenslamning, ytavrinning samt bortförsel av jordpartiklar, växtnäring och organiskt material med vind och vatten.

I ett långliggande försök i Schweiz undersöktes jordstruktur, erosion och infiltration i ett ekologiskt, ett biodynamiskt och två konventionella odlingssystem. Alla odlingsystem hade samma växtföljd, det vill säga samma grödor och ordningsföljd i vilken grödorna odlades. Bra infiltration innebär att vatten rinner ner och fördelas i jorden istället för att rinna bort på ytan och erodera jorden. De ekologiska och biodynamiska odlingssystemen hade 10–60 procent bättre infiltration och fler stabila aggregat (jordklumpar) än de konventionella leden [Ref 103]. Det fanns en positiv korrelation mellan mer biomassa (vikt) av daggmaskar och stabilare jordaggregat. Dessutom hade de ekologiska och biodynamiska leden som fick kompost respektive stallgödsel mer biomassa av daggmaskar än det konventionella ledet som enbart fick mineralgödsel. Antalet daggmaskar var också fler i det konventionella ledet som fick stallgödsel jämfört med det med mineralgödsel. Jorden i den växtföljd som enbart fick mineralgödsel hade större tendens att slamma igen och bli tät jämfört med de jordar som fått stallgödsel [Ref 95].

Läs mer om daggmaskar i avsnittet om biologisk mångfald


Markpackning kan radera de positiva effekterna av tillförsel av organiskt material

En dansk studie jämförde markstruktur hos några ekologiska och konventionella jordar [Ref 106]. I studien fanns inga tydliga skillnader i markstruktur mellan jordar i ekologisk respektive konventionell produktion. Alla jordar hade ett tätare lager i gränsen mellan matjord och alv, så kallad plogsula. Växtrötterna hämmades av packningen i både ekologiska och konventionella jordar. Den bästa strukturen hade en konventionell växtodlingsgård. Sämst struktur hade den konventionella växtodlingsgård som inte fått någon stallgödsel utan enbart konstgödsel. Forskarnas slutsats var att jordens struktur är en sammanlagd effekt av produktionsform, växtföljd och körningar på marken och att positiva effekter av baljväxtvallar och stallgödsel kan överskuggas av negativa effekter av körning med tunga maskiner.


Referenser