Statistik och marknad ekologiskt lantbruk

På den här sidan har vi samlat statistik och marknadsrapporter om ekologiskt lantbruk. Statistiken är både nationell och internationell och kommer från olika myndigheter och intresseorganisationer.

Statistik


Jordbruksverkets statistik om ekologisk produktion

Jordbruksverket samlar statistik om ekologisk produktion i Sverige. Statistiken omfattar både växtodling och djurhållning från certifierad ekologisk produktion och produktion som får miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Följ länken och gå längst ner på sidan så hittar du statistiken.

Gödselmedel och odlingsåtgärder i jordbruket (SCB)

Statistiken om gödselmedel omfattar användningen av mineral- och stallgödsel. Den visar tillförsel av växtnäringsämnen till olika grödor samt hantering, lagring och spridning av stallgödsel från olika djurslag. I redovisningen över odlingsåtgärder i jordbruket ingår uppgifter om val av jordbearbetningstekniker, användning av fånggrödor, kalkning av åkermark med mera.

Växa Sveriges husdjursstatistik

Växas husdjursstatistik innehåller uppgifter om mjölk- och köttproducerande besättningar. I statistiken går det bland annat att läsa en del jämförelser mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion.

EU-statistik över ekologiska jordbruk

Från Eurostat, EU:s generaldirektorat med ansvar för statistik, finns statistik för den ekologiska produktionen inom EU fram till 2015.

Organic in Europe

IFOAM EU har statistik över ekologisk produktion och konsumtion i Europa, både i form av en interaktiv karta och som en längre rapport.

Internationell produktion och konsumtion

FiBL och IFOAM sammanställer årligen en omfattande rapport om ekologisk produktion och konsumtion globalt.


Marknadsrapporter

Ekobondens marknad

Genom projektet "Marknadsanalyser för ett växande eko-Sverige" samlar Ekologiska Lantbrukarna löpande marknadsbevakning, med prisstatistik, marknadsanalyser och marknadsinformation som ska vara lättillgänglig och relevant för såväl ekologiska lantbrukare som konventionella lantbrukare som överväger omställning samt de som är nyfikna på ekologisk produktion och dess förutsättningar. 

Projektet finansieras av Jordbruksverket inom ramen för den svenska livsmedelsstrategin, som ett led i att nå de mål om ekologisk konsumtion och produktion som finns i handlingsplanen för Sveriges nationella livsmedelsstrategi.

Marknadsrapport – prognoser och analyser 2021

Med fördjupning om spannmål, mjölk och nötkött. Rapporten har tagits fram inom ramen för Ekobondens Marknad, en verksamhetsgren inom Ekologiska Lantbrukarna. Under 2018 till 2020 har arbetet stöd från Jordbruksverkets medel som delas ut för att regeringens inriktningsmål för ekologisk produktion ska uppnås.

Svenskt Ekoindex

Svenskt Ekoindex följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i handeln. Rapporter publiceras kvartalsvis och belyser särskilt förutsättningarna för svenska ekologiska livsmedel. Rapporterna är en del av projektet "Marknadsanalyser för ett växande eko-sverige".

Ekologiska lantbruksbarometern

Ekologiska Lantbruksbarometern undersöker hur svenska ekobönder ser på marknadsutvecklingen och framtiden för sitt företagande i Sverige. Ekologiska Lantbruksbarometern bygger på intervjuer med ekolantbrukare, utförda av KANTAR Sifo på uppdrag av Ekologiska Lantbrukarna och Organic Sweden. Rapporten som gavs ut första gången 2019 är en del av Jordbruksverket ”Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel”. Åtgärdsplanen antogs 2018 för att nå målen om ekologisk produktion och konsumtion i regeringens handlingsplan till nationella livsmedelsstrategin.

Ekostödets betydelse för ekolantbrukets konkurrenskraft

Ekologiska Lantbrukarna har jämfört nivåerna på miljöersättningar till ekologisk produktion i grannländerna Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Rapporten innehåller också en analys av ersättningsnivåerna för miljönyttor för 12 typgårdar med ekologisk produktion i Sverige jämfört med motsvarande gård i konventionell drift.

Lägesrapport: svensk ekoråvara 2019-2021

Agrovektor sammanställer tillgången på ekologisk råvara, från EU-ekologiskt och KRAV-certifierat, samt biodynamiskt jordbruk i en rapport mellan åren 2019-2021. Sammanställningen speglar hela kedjan från bonde till butik. Utveckling och tillgång på spannmål, kött, mjölk, ägg, grönsaker/frukt. Denna rapportering kan ligga till grund för såväl jordbruksföretags-som förädlingsföretags satsningar på ekologisk råvaruproduktion, samt för utländska intressenter för inköp och svenska företag som är intresserade av att exportera svensk ekoråvara.

Lägesrapport: svensk ekoråvara 2018
Lägesrapport: svensk ekoråvara 2019/2020

Lägesrapport: svensk ekoråvara 2020/2021