Jordbruksverket/The Swedish Board of Agriculture

Jordbruksverket har genom åren haft utlysningar om praktiknära forskning för det ekologiska lantbruket. Sedan 2018 har man också gjort utlysningar inom ramen för den åtgärdsplan som skapats för att uppnå regeringens mål om att öka ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Jordbruksverket har också finansierat ekologisk sortprovning som redovisas här.

The Swedish Board of Agriculture funds research and development projects aiming at strengthen applied knowledge in animal health, animal husbandry, horticulture and crop management within organic agriculture.

Växtodling/Crop production


Miljövänlig fröbehandling i åkerböna
Environmentally friendly fava bean seed treatment
Grant (SEK) 525 000 (2022–)
Agro Plantarum AB

Mellangrödans potential för hållbar växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling
The potential of cover crops for sustainable plant nutrient supply in organic production
Grant (SEK) 500 000 (2022–)
HIR Skåne

Ökad kvävetillgång med samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter i ekologisk höstraps
Increased nitrogen availability with intercropping of annual frost-sensitive legumes in organic fall rapeseed
Grant (SEK) 1 194 000 (2022–)
HS Konsult 

Förbättring av proteinförutsägelse från fodergrödor med multispektrala mätningar och maskininlärning
Improving protein prediction from forage crops using multispectral measurements and machine learning
Grant (SEK) 565 000 (2022–)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Baljväxter för högproteinensilage
Legumes for high protein silage
Grant (SEK) 627 000 (2021–2023)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Höstsådda baljväxter till livsmedel och foder – screening och artförsök
Autumn-sown legumes for food and feed - screening and species trials
Grant (SEK) 1 037 000 (2021–2024)
HIR Skåne

Odling av grönalger (Ulva) i havet
Green algae (Ulva) production in the sea
Grant (SEK) 1 000 000 (2021–2023)
Nordic Sea farm AB

Mobil gröngödsling till höstgrödor i ekologisk odling
Mobile green manure for autumn crops in organic production
Grant (SEK) 1 311 000 (2021–2024)
Hushållningssällskapet Östergötland /Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Gödsling med olika kvävenivåer till ekologisk potatis
Fertilization with different nitrogen levels for organic potatoes
Grant (SEK) 210 000 (2021–2023)
Rådhuset Nordfalan

Effekten av sådensitet och såmönster på stråsäds ogräskonkurrerande egenskaper i ekologisk produktion
The effect of seeding density and seeding pattern on the weed competitive properties of cereals in organic production
Grant (SEK) 1 754 000 (2021–2024)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Rotröta i åkerbönor – vilka sorter är mindre känsliga?
Root rot in field beans - which varieties are less sensitive?
Grant (SEK) 604 000 (2019) 600 000 (2021)
Agri Science Sweden

Nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling
New organic fertilizer and use of plant biostimulants in crop production
Grant (SEK) 326 000 (2019) 366 897 (2021)
Hushållningssällskapet Östergötland /Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Kan minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan ge bättre jordhälsa?
Could reduced tillage and a permanently vegetated ground provide better soil health?
Grant (SEK) 500 000 (2019)
Nordisk Råvara

Utveckling av odlingsteknik i svensk produktion av vallfrö
Development of cultivation technique in Swedish leys for seed production
Grant (SEK) 454 000 (2019) 476 358 (2021)
HS Konsult

Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingel
Establishment and row cutting of organic leys for seed production with timothy and meadow fescue
Grant (SEK) 337 000 (2018)
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare/ Swedish Seed and Oil Plant Growers Association

Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodling
Improved variety testing for organic autumn rapeseed
Grant (SEK) 191 000 (2018)
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare/ Swedish Seed and Oil Plant Growers Association

Bättre kunskap om sjukdomsresistens i höstrapssorter
Better knowledge of disease resistance in autumn rape varieties
Grant (SEK) 166 000 (2018)
Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare/Swedish Seed and Oil Plant Growers Association

Grön jord –metoder för uppbyggnad av näring och åtgärder för att minska jordbearbetning
Green soil – methods for building up nutrients and measures to reduce tillage
Grant (SEK) 550 000 (2018)
Nordisk Råvara

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper
The effect of establishment timing on soil carbon contribution and weed control properties of summer catch crops
Grant (SEK) 1 236 000 (2018–2020)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Bättre kväveutnyttjande från nötflytgödsel
Better nitrogen utilization from cattle liquid manure
Grant (SEK) 800 000 (2018–2020)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Mobil gröngödsling i ekologisk odling
Mobile green manure in organic farming
Grant (SEK) 1 180 000 (2018–2020)
Hushållningssällskapet Östergötland /Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Näringsbevattning med biogödsel
Nutrient irrigation with biofertilizer
Grant (SEK) 1 131 000 (2018–2020)
Hushållningssällskapet Skåne /Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Ekologisk sortprovning – årliga försök sedan 1987
Variety testing on organic cereals, pulses and potatoes – annual testing from 1987
Swedish University of Agricultural Sciences, Crop Production Ecology
www.slu.se/ekologisksortprovning

Begränsa hotet av svartrost på vete i ekologisk odling
Controlling stem rust (Puccinia graminis) in organic wheat
Grant (SEK): 300 000 (2018)
Anna Berlin, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU

Effekter av svaveltillförsel i åkerböna
Effects on sulfur supply to faba beans
Grant (SEK): 1 428 000 (2017–2019)
Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies,

Svavel- och kaliumgödsling till ekologisk blandvall
Sulphur and potassium fertilization to organic clover/grass ley
Grant (SEK): 114 000 (2015)
Ola Hallin, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies,

EKOKALK: Strukturkalkning för förbättrad markstruktur och minskade fosforförluster i ekologisk odling?
EKOKALK: Structure liming for improved soil structure and reduced phosphorus losses in organic farming
Grant (SEK): 1 626 000 (2014­–2016)

Kerstin Berglund, Department of Soil Sciences, SLU

Spridningsmetodik för biologiska nyttodjur i fältodling
Propagation methods for biological control organisms in field crops
Grant (SEK): 290 000 (2014–2015)
Klara Löfkvist, JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (now part of RISE – Research Institutes of Sweden)

Vilka kornsortblandningar ska man odla?
Which barley mixtures should we grow?
Grant (SEK): 200 000 (2014)
Velemir Ninkovic, Department of Ecology, SLU

Bekämpning av bladlöss i ekologisk odling av spannmål och trindsäd
Controlling aphids in organic cereal and pulse production
Grant (SEK): 183 000 (2013)
Anna Redner, HS Konsult AB

Kväveeffekt av organiska gödselmedel till vår- och höstsäd
Nitrogen effect of organic fertilizers for spring and winter cereals
Grant (SEK): 2 307 000 (2012–2015)
Sofia Delin, Department of Soil and Environment, SLU

Bekämpning av renkavle (Alopecurus myosuroides Huds.) genom olika integrerade odlingsåtgärder
Control of black grass (Alopecurus myosuroides Huds.) through various integrated cultivation measures
Grant (SEK): 1 001 000 (2012–2014)
Anders TS Nilsson, Department of Biosystems and Technology, SLU

Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall
Autumn fertilization in organic timothy seed ley
Grant (SEK): 1 077 000 (2012–2014)
Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Optimalt utnyttjande av kväve vid tillförsel av organiska specialgödselmedel till höstvete
Optimal utilization of nitrogen in the use of organic special fertilizer to winter wheat
Grant (SEK): 395 050 (2012–2014)
Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Putsning av olika sorter av ekologisk rödklöver
Trimming different varieties of organic red clover
Grant (SEK): 131 000 (2012–2013)
Henrik Strindberg, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. förening (SFO)

Utvärdering av nya genkällor för ogräskonkurrerande förmåga i höstvete som alternativ till kemisk bekämping
Evaluation of new gene sources for weed controlling abilities in winter wheat as an alternative to chemical control
Grant (SEK): 200 000 (2012–2013)
Nils-Ove Bertholdsson, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Förekomsten av frilevande nematoder i västsvenska jordar och deras inverkan på potatisens kvalitet avseende rost (TRV) och Rhizoctonia solani. En förstudie
Presence of free living nematodes in west Swedish soils and their impact on potatoe quality regarding powdery scab and Rhizoctonia solani. A pilot study.
Grant (SEK): 50 000 (2011)
Lisa Andrae, Rådhuset Nordfalan

Etablering av ekologiskt gräsfrö på hösten i höstvete
Organic grass seed establishment in winter wheat
Grant (SEK): 1 124 000 (2009–2013)
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Inverkan av borgödsling på skörden av röd- och vitklöverfrö i ekologisk production
The effect on harvest by boron fertilisation of organic red and white clover seeds
Grant (SEK): 1 541 000 (2009–2012)
Eva Stoltz, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Biologisk kontroll av jordburna sjukdomar i potatis - ökad skalkvalitet och skörd
Biologic control of soilborne deseases in potatoes – increased peel quality and harvest
Grant (SEK): 2 008 000 (2009–2011)
Sadhna Alström, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU

Skyddsgrödans betydelse för skörd och ogräsbestånd i förstaårsvallar med ekologiskt gräsfrö
The importance of undersown crops for harvest in first year ley with organic seeds
Grant (SEK): 160 000 (2009–2011)
Henrik Strindberg, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. förening (SFO)

Ekologisk sortprovning av vallgräs
Variety testing of organic forage grass
Grant (SEK): 1 780 000 (2009–2011)
Magnus A. Halling, Department of Crop Production Ecology, SLU

Skördeteknikförsök i slåttervall för möjligheten att minska risken för inblandning av spansk skogssnigel i ensilage
Harvest techniques to reduce the risk of spansh slug contamination in silage
Grant (SEK): 150 000 (2009)

Värdering av vallsorters lämplighet för ekologisk odling i olika geografiska områden i Sverige
Evaluating different ley varieties for organic cultivation in different parts of Sweden
Grant (SEK): 120 000 (2009)

Växtnäringsförsörjning vallfrö
Nutrient supply for ley seeds

Grant (SEK): 1 512 000 (2008–2011)
Åsa Käck, Hushållningssällskapet Väst

Säkrare trindsädesodling till mogen skörd i ekologisk odling
More secure cultivation of pulses to mature harvest in organic production
Grant (SEK): 2 511 000 (2008–2011)

Allelopatiska fånggrödor - effekter på sjukdomar och ogräs
Allelopathic catch crops – effects on diseases and weeds
Grant (SEK): 1 665 000 (2008–2010)
Paula Persson, Department of Crop Production Ecology, SLU

Utforskning av optimala odlingsstrategier för ekomajs till mjölkgårdar
Optimal cultivation strategies for organic corn to milk production
Grant (SEK): 796 000 (2008–2010)
Hermann Leggedör, . Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Undersökning av korrelation mellan borhalt i rödklöverplanta, jord och fröproduktion
Study of correlation between boron concentration in red clover, soil and seed production
Grant (SEK): 70 000 (2008)

Försök med miljömedvetna och uthålliga odlingssystem med jordbruks-, grönsaks- och energigrödor 2006–2012
Environmentally conscious and persistent cultures with arable crops, vegetables and energy crops 2006-2012
Grant (SEK): 4 682 000 (2006–2013)
Per Modig, Hushållningssällskapet i Kristianstad

Val av utsädesmängd vid sådd med olika radavstånd i ekologisk odling av spannmål och åkerböna
Choosing the right seed rate in different row spacings for organic cereal and fava bean production
Grant (SEK): 1 301 000 (2006-2011)
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB

Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling:
- genom odlingssystem med radhackning
- delprojekt för att undersöka effekten av mycket sen hackning och hur radens utseende påverkar avkastningen vid odling på 50 cm radavstånd

Thistle control in organic production:
- through cultures with row hoeing
- sub project to evaluate the effect with very late hoeing and how the row design affects the yield
Grant (SEK): 1 532 000 (2006–2011)
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB

Ekologisk sortprovning av vallväxter
Variety testing of organic ley crops
Grant (SEK): 1 400 000 (2006–2008)
Magnus A. Halling, Department of Crop Production Ecology, SLU

Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs
Vitamines in organic legumes and ley
Grant (SEK): 2 187 000 (2005–2010)
Elisabet Nadeau, Department of Animal Environment and Health, SLU

Biologiska saneringsmetoder för ekologiskt utsäde av höstvete och höstråg
Biological decontamination methods for organic winter wheat and rye seed
Grant (SEK): 974 000 (2005–2008)
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult AB


Trädgårdsproduktion/Horticulture


Gröngödslingsalternativ i ekologisk växthusodling
Green manure alternatives in organic greenhouse production
Grant (SEK) 393 000 (2022–)
HIR Skåne

Minskat handrensningsbehov i sådda grönsaker med hjälp av droppbevattning och kompost
Reduced need for hand cleaning in sown vegetables using drip irrigation and compost
Grant (SEK) 520 000 (2022–)
HIR Skåne

Ekologiska radodlade grödor strimsås i utvintrande mellangrödor för ogräskontroll och kolinlagring
Organic row crops strip-tilled in overwintering cover crops for weed control and carbon sequestration
Grant (SEK) 1 360 000 (2022–)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Utvärdering av selektioner och sorter för extrem ekologisk tätodling av svartavinbär
Evaluation of selections and varieties for extreme organic dense cultivation of blackcurrants
Grant (SEK) 900 000 (2021–2024)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus
Crop rotation in organic greenhouse cropping systems
Grant (SEK) 1 595 000 (2021–2023)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Droppbevattning med biogödsel för blomkålsodling
Drip irrigation with biofertilizer for cauliflower production
Grant (SEK) 141 000 (2019)
Hushållningssällskapet Skåne/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Nya metoder för kontroll av skadedjur i ekologisk jordgubbsodling
New methods for pest control in organic strawberry production
Grant (SEK) 500 000 (2019)
HIR Skåne

Ogräs och kväveläckage kontrolleras i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, morot, lök och spannmål via miniträda, mellangröda och anpassad jordbearbetning
Weed and nitrogen leaching verified in an organic rotation with potatoes, carrots, onions and cereals through short term fallow, cover crops and customised tillage
Grant (SEK): 1 107 000 (2017-2019)
David Hansson, Department of Biosystems and Technology, SLU

Strategi för säker ekologisk tomatodling -kombinerad sjukdomskontroll genom gödsling, biofumigering och biologisk bekämpning
Strategy for safe organic tomato production – combined disease control by fertilizer, biofumigation and biological control
Grant (SEK): 1 920 000 (2014–2016)
Anna Mårtensson, Department of Soil and Environment, SLU

Miniträda och mellangröda - en ny strategi mot nattskatta, bägarnattskatta och frilevande nematoder i en ekologisk växtföljd med potatis, morot och lök
Short term fallow and catch crops – a new strategy against black and green nightshade and free-living nematodes in an organic crop rotation with potato, carrot and onion
Grant (SEK): 708 000 (2014–2016)
David Hansson, Department of Biosystems and Technology, SLU

Åtgärder för bekämpning av rotsjukdomar i jordgubbsodling
Biological measures for the control of root diseases of strawberry production
Grant (SEK): 470 000 (2014)
Sammar Khalil, Department of Biosystems and Technology, SLU

Biologisk bekämpning av Acrothecium-röta i morötter
Biological control of Acrothecium-rot in carrots
Grant (SEK): 1 435 000 (2012–2014)
Margareta Hökeberg, Department of Forest Mycology and Plant Pathology, SLU

Växtskydd i ekologisk hallonodling under förlängd säsong
Plant protection in organic raspberry cultivation during extended season
Grant (SEK): 592 000 (2012–2014)
Birgitta Svensson, Department of Biosystems and Technology, SLU

Ogräsbekämpning vid tidig etablering av radodlade grönsaker i ekologisk odling
Weed control in the early establishment of row-vegetables in organic farming
Grant (SEK): 1 760 000 (2012–2014)
David Hansson, Department of Biosystems and Technology, SLU

Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär (fortsättning 2010 och 2011)
Snail control in organic production of vegetables and berries - continuing 2010 and 2011
Grant (SEK): 280 000 (2011-2012)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences

Förstudie för utveckling av bekämpningsstrategier mot hallonbladgallkvalster i ekologisk odling av hallon
Pilot study for developing pest control strategies of raspberry leaf and bud mite in organic rasberry production
Grant (SEK): 57 000 (2011)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences,

Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär (fortsättning 2010)
Snail control in organic production of vegetables and berries - continuing 2010
Grant (SEK): 170 000 (2010)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences,

Ogräsbekämpande åtgärder i ekologiska grönsaker - före grödans uppkomst och i dess tidiga utvecklingsstadier
Measures for weed control in organic vegetables – before the crop originates and in the early stages
Grant (SEK): 1 568 000 (2009-2011)

Hur påverkar ympning växtnäringsupptagning och avkastning i ekologisk växthusgurka?
How does grafting affect nutrient uptake and yield on organic greenhouse cucumbers?
Grant (SEK): 260 000 (2009)
Marie Hanson, Hushållningssällskapet/Swedish Rural Economy and Agricultural Societies

Sorkproblem i ekologisk fruktodling
Vole problems in organic fruit production
Grant (SEK): 70 000 (2009)

Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär - en förstudie 2009
Snail control in organic production of vegetables and berries – a pilot study 2009
Grant (SEK): 250 000 (2009)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences

Ekologisk odling av hallon och björnbär i tunnel
Organic tunnel cultivation of raspberries and blackberries
Grant (SEK): 1 010 000 (2008–2011)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences

Olika grödors inverkan på förekomsten av rotgallnematod (Meloidogyne hapla) och andra frilevande nematoder i ekologisk växtföljd med morötter
Different crops’ impact on the occurence of Northern root-knot nematode and other free living nematodes in organic crop rotation with carrots
Grant (SEK): 626 000 (2008–2010)
Marie-Louise Albertson Juhlin, Hushållningssällskapet/The Rural Economy and Agricultural Societies

Samband mellan odlingsförutsättningar, växtnäring och skörderesultat samt utarbetande av riktvärden för jordanalys i ekologisk tomatodling
Correlation between growing conditions, plant nutrients and yield and development of benchmarks for soil analysis in organic tomato production
Grant (SEK): 673 000 (2008–2009)
Elisabeth Ögren, County Administrative Board Västmanland

Genomgång av litteratur och inventering av erfarenheter i ämnet ympning av gurka
Litterature review and experience inventory on grafting of cucumbers
Grant (SEK): 99 630 (2008)
Marie Hanson, Hushållningssällskapet/The Rural Economy and Agricultural Societies

Effektiva ogräsbekämpningsstrategier i ekologiska radodlade grönsaker
Effective strategies for weed control in organic row crops
Grant (SEK): 1 383 000 (2006–2008)
David Hansson, Swedish University of Agricultural Sciences

Ekologisk produktion av jordgubbar i tunnel och på friland
Organic strawberry production in tunnels and fields
Grant (SEK): 600 000 (2006–2008)
Birgitta Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences

Ogräsbekämpning för ekologisk fruktodling
Weed control in organic fruit production
Grant (SEK): 1 135 000 (2006–2008)
Sven Axel Svensson, Swedish University of Agricultural Sciences

Svarta vinbär för ekologisk odling
Black currants for organic production
Grant (SEK): 1 766 333 (2005–2010)
Kimmo Rumpunen, Swedish University of Agricultural Sciences


Biologisk mångfald/Biodiversity


Förbättrad överlevnad av fågelungar på ekologiska fält

Improved survival rate of nestlings on organic fields
Grant (SEK): 1 749 000 (2006–2008)
Olle Kvarnbäck, Hushållningssällskapet/The Rural Economy and Agricultural Societies


Djurhållning/Animal husbandry


Fältförsök med ekologisk mjölkproduktion utan proteinkoncentrat
Field trials with organic milk production without protein concentrate
Grant (SEK) 860 000 (2022–)
HIR Skåne

Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret
Increase profitability by exploiting the organic calf's potential during the first six months
Grant (SEK) 600 000 (2022–)
Gård & Djurhälsan Sverige

Stärkt underlag för rådgivning om utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologiska mjölkkobesättningar
Increasing knowledge of feeding-related diseases in organic dairy cow herds
Grant (SEK) 501 000 (2021–2023)
Växa Sverige

Svavelgödsling till ekologisk foderspannmål för bättre aminosyrasammansättning
Sulfur fertilization for better amino acid composition in organic fodder grain
Grant (SEK) 805 000 (2021–2023)
Global Organic Sweden AB

Aminosyrasammansättning i ekologisk odlad spannmål och trindsäd
Amino acid composition in organically grown cereals and grain legumes
Grant (SEK) 260 000 (2021)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Nya modeller för mer grönmassa till betande kor
New models for more green mass for grazing cows
Grant (SEK) 506 000 (2019)
HIR Skåne

Nytt sätt att korsa grisar för djur bättre anpassade till ekologisk djurhållning
New way of cross breeding for animals better adapted to organic animal husbandry
Grant (SEK) 633 000 (2019)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorter
Protein quality in organic cereal and sorghum varieties
Grant (SEK) 88 000 (2018)
SLU Sveriges lantbruksuniversitet/Swedish University of Agricultural Sciences

Det är inne att vara utehöna
Innovative outdoor poultry production
Grant (SEK) 495 000 (2018)
RISE Research Institutes of Sweden

Läckage av fosfor och kväve från rasthagar för värphöns
Leakage of phosphorus and nitrogen from outdoor pens for laying hens
Grant (SEK): 47 000 (2018-)
Helena Aronsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Soil and Environment

Ökad proteinkvalitet på inhemska foderråvaror genom värmebehandling på gårdsnivå
Improved protein quality of local feed materials by heat treatment
Grant (SEK): 82 000 (2012)
Mårten Hetta, Swedish University of Agricultural Sciences, Agricultural Research for Northern Sweden

Genom deltagardriven forskning undersöka inverkan av foderstaten på kvaliten hos ekologiskt producerad mjölk
Evaluate the impact of feed on organic milk quality through participatory research
Grant (SEK): 1 065 000 (2009–2012l)
Ritha Jonsson, County Administrative Board, Västernorrlands län

Automatiskt bindsle för nötkreatur - utvärdering av prototyp i fullskala
Automatic tether for cattle – evaluation of prototype in full scale
Grant (SEK): 799 000 (2009–2010)
Kristina Lindgren, JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (now part of RISE – Research Institutes of Sweden)

Kartläggning av spolmask (Ascaridia galli) i svenska värphönsbesättningar
Mapping of roundworm (Ascaridia galli) in Swedish herds of laying hens
Grant (SEK): 515 000 (2009–2010)
Johan Höglund, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

100 procent ekologiskt fjäderfäfoder
100 percent organic feed for poultry
Grant (SEK): 1 904 000 (2008–2010)
Helena Wall, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

100 procent ekologiskt foder till fjäderfä, proteinråvaror och djurvälfärd
100 percent organic feed for poultry, protein sources and animal welfare
Grant (SEK): 1 056 000 (2008–2010)
Åsa Odelros, Åsa Odelros AB

100% ekologiskt foder till slaktgrisar med nya grödor
100 percent organic feed for pigs using new crops
Grant (SEK): 1 073 000 (2008–2010)
Anne-Charlotte Olsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystems and Technology

Ändrat gödslingsbeteende på betongplatta utomhus för minskade ammoniakförluster i ekologisk grisproduktion
New manure behaviour on outside concrete pen to reduce ammonia losses in organic pig production
Grant (SEK): 622 000 (2008–2009)
Anne-Charlotte Olsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Biosystems and Technology

Ekogrisars inälvsparasiter - förekomst av smitta i fållorna
Intestinal parasites in organic pigs – occurrence of infection in pens
Grant (SEK): 306 000 (2008)
Kristina Lindgren, JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik (now part of RISE – Research Institutes of Sweden)

Kartläggning av spolmasksmitta hos unghöns och värphöns
Mapping of roundworm infection in pullets and laying hens
Grant (SEK): 133 000 (2008)
Therese Schultz, SFS - Svenska Ägg Service AB

Varför har ekogrisar mer ledanmärkningar vid slakt än konventionellt uppfödda grisar?
Why do organic pigs have more leg joint remarks at slaughter than conventional pigs?
Grant (SEK): 300 400 (2007–2008)
Eva Heldmer, Farm and Animal Health

Aminosyraförsörjning vid 100 procent ekologiskt foder till gris
Providing amino acids at 100 percent organic pig feed
Grant (SEK): 999 000 (2007–2009)
Maria Neil, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

Hållbar mjölkproduktion baserad på stor andel vallfoder
Sustainable milk production based on a large proportion of forage
Grant (SEK): 2 000 000 (2006–2009)
Jan Bertilsson, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management

Utnyttjande av stora givor vallfoder till får
Utilization of large forage rations to sheep
Grant (SEK): 2 104 000 (2006–2009)
Gun Bernes, Swedish University of Agricultural Sciences, Agricultural Research for Northern Sweden

Utveckling av en mobil slaktsvinshydda i ekologisk svinproduktion
Development of a mobile hut for organic pig production
Grant (SEK): 1 577 000 (2006–2009)
Eva Salomon, RISE – Research Institutes of Sweden