Ekologisk sortprovning och fältförsök

SLU har utfört ekologisk sortprovning sedan 1987. Den konventionella provningen av sorter kan inte ersätta den ekologiska då det finns viktiga skillnader. Exempelvis fungerar inte kortvuxna sorter, som ger ett bra resultat vid hög kvävegödsling på de bästa odlingsjordarna, inte fullt lika bra i ekologisk odling där långa sorter verkar gå bättre.

Varje år genomförs ett antal ekologiska fältförsök fördelade över Sverige. Ekologiska sortförsök är placerade från Skåne i söder till Västerbotten i norr och syftar till att prova nya sorter och jämföra med det sortmaterial som används i praktiken. Försöken finansieras av Jordbruksverket. Det finns även fältförsök som utförs inom olika forskningsprojekt finansierade av Jordbruksverket och andra finansiärer. Syfte med ett fältförsök kan vara att under olika klimatförhållanden, jordarter och växtföljder testa och verifiera vetenskapliga undersökningar, till exempel en strategi för att hantera ogrästryck eller öka kväveeffektiviteten i odlingen. 

En del av de officiella försöken finns i databasen NFTS (Nordic Field Trial System) som administreras av SLU Fältforsk. I NFTS kan man söka efter olika försök och hitta information om plats, syfte, bakgrundsinformation, försökled och rutfördelning. Till exempel Hushållningssällskapen brukar arrangera försöksvisningar där man presenterar olika försök under olika teman.

I de ekologiska sortförsöken som finansieras av Jordbruksverket och som SLU har ansvar för, provas i år höstvete, höstråg, höstrågvete, vårvete, havre, vårkorn, potatis, ärter och åkerböna. Utifrån dessa försök publiceras sedan Sortval för ekologisk odling.