Regler för EU-ekologisk produktion

EU har beslutat om regler för ekologisk produktion. De finns i förordningarna (EG) nr 834/2007 och nr 889/2008. Importregler finns i förordning (EG) nr 1235/2008. Det är lagstiftade regler. 2018 beslutade EU om nya regler (EG) nr 848/2018 som börjar gälla 2022.

För att livsmedel som kommer från länder utanför EU ska få säljas som ekologiska måste EU bedömt att reglerna för produktionen och certifieringen är likvärdig med EU:s förordning, eller att certifieringsorganet som utfört kontrollen är godkänd av EU och gjort certifieringen enligt förordningen. Då får också de produkterna märkas med EU-lövet.

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

I de nationella riktlinjerna har branschen tolkat lagstiftningen. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas lika och bli tydliga har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion.

Nu pågår också ett projekt för att förbättra de nationella riktlinjerna. KRAV har tillsammans med LRF och Ekologiska Lantbrukarna fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen göra detta. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel ingår. Inför att de nya EU-reglerna träder ikraft 2022 görs en större omarbetning.

Läs mer om de nationella riktlinjerna >