Regler för EU-ekologisk produktion

EU har beslutat om regler för ekologisk produktion. De finns i (EG) nr 848/2018 som började gälla 2022.

Nya regler för ekologisk produktion 2022

Den 1 januari 2022 ändrades en del regler för ekologisk produktion och vissa nya regler börjar också att gälla. De nya reglerna är mer detaljerade och styr mot ett system som är mer i enlighet med de ekologiska principerna än tidigare.

Jordbruksverket har en tillfällig sida där kan du läsa om vad som gäller för ekologisk produktion från och med 2022. Där finns samlad information om vad som gäller för de olika produktionsområdena. Till sidan>

Ekologiska regelverket

För att livsmedel som kommer från länder utanför EU ska få säljas som ekologiska ska certifieringen vara godkänd av EU. Då får också de produkterna märkas med EU-lövet.

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion

I de nationella riktlinjerna har branschen tolkat lagstiftningen. För att reglerna för ekologisk produktion ska tillämpas lika och bli tydliga har branschen, på uppdrag av Jordbruksverket, arbetat fram de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion.

Nu pågår också ett projekt för att förbättra de nationella riktlinjerna. KRAV har tillsammans med LRF och Ekologiska Lantbrukarna fått medel från Jordbruksverket för att tillsammans med branschen göra detta. Arbetet leds av en styrgrupp där KRAV, LRF, Ekologiska Lantbrukarna, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel ingår. Inför att de nya EU-reglerna träder ikraft 2022 görs en större omarbetning. Den nya versionen av de nationella riktlinjerna hinner inte bli klar före årsskiftet 2021/2022. Innan den publiceras ska den också granskas av Jordbruksverket respektive Livsmedelsverket och därefter ska eventuella ändringar införas.

Läs mer om de nationella riktlinjerna >