Korta informationsfilmer

På den här sidan har vi samlat introduktionsfilmer och diskussionsfrågor till Epoks digitala mässmonter vid SciFest 2021. SciFest är en vetenskapsfestival som samarrangeras av Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Vettigt att välja eko?

Ibland diskuteras om ekologisk matproduktion och ekologisk mat verkligen är "bättre" än den vanliga konventionella. Svaret är komplext och beror på vilka aspekter man tittar på. Är det exempelvis biologisk mångfald vi vill värna om, är det klimat, giftfri miljö eller matens hälsoaspekter? Här på Ekofakta.se har en grupp forskare sammanställt och förklarat vad forskningen kommit fram till och i en serie korta videos ges introduktioner till innehållet. Med tillhörande frågor för fortsatt diskussion och faktasökande.


Klimat

Varför påverkar matproduktionen klimatet och spelar det roll om vi köper ekomärkt mat?

Diskussionsfrågor
– Om vi jämför ett kg mat från det ekologiska lantbruket med ett kg mat från det konventionella, hur blir det då med klimatpåverkan?

– Vad behöver vi mer tänka på när det gäller mat än klimatpåverkan? Vilka andra typer av miljöpåverkan bör vi ta hänsyn till?


Djurvälfärd

Mår djuren bra på ekologiska gårdar?

Diskussionsfrågor
– Vilka positiva effekter och vilka risker finns det för djuren att vistas utomhus?
– Tycker du att de positiva effekterna av att djuren får leva ett mer naturligt liv överväger de risker som djuren kan utsättas för?


Räcker maten?

Räcker maten till allt fler människor på jorden? Även om vi producerar ekologiskt?

Diskussionsfrågor
– Vad beror det på att många människor idag lider av näringsbrist eller till och med svälter, trots att mer än tillräckligt med mat produceras?
– Hur kan vi få människor att ändra sina kostvanor så att maten räcker till fler?
– Hur kan vi bättre ta tillvara den mat som produceras och minska svinnet?
– De tillåtna gödselmedlen i ekologisk produktion räcker inte för en storskalig omläggning till ekoproduktion. Vilka gödselmedel tycker du borde tillåtas i ekologisk produktion? Konstgödsel? Urin? Gödsel som bygger på avloppsslam? Varför, varför inte? 


Biologisk mångfald

Mer biologisk mångfald på ekogårdar, men är det kanske ändå bättre att producera intensivt på mindre mark och spara naturmark?

Diskussionsfrågor
– Vad tror du krävs för att jordbruksmark som kan “sparas” istället ska få bli naturmark?
– Tror du det är möjligt att maximera skördarna på en mindre yta på ett hållbart sätt?
– I videon pratas om intensivt och extensivt jordbruk, men vad innebär det egentligen? Kan ekologiska system vara intensiva? Kan både intensiva och extensiva produktionssystem utformas på ett hållbart sätt?


Växtskydd

Kemiska bekämpningsmedel används i stort sett inte alls i ekologisk produktion. Bra för miljön och för dem som arbetar i lantbruket, men hur gör man istället för att skydda grödorna mot ogräs och angrepp?

Diskussionsfrågor
– Vilka för- och nackdelar kan du se med de ekologiska växtskyddsstrategierna?


Övergödning

Är risken för läckage av ämnen som orsakar övergödning i sjöar, vattendrag och hav mindre från ekologiska lantbruk?

Diskussionsfrågor
– Vilka aktiviteter i lantbruket är det som främst orsakar övergödning och hur skiljer sig dessa aktiviteter mellan ekologisk och konventionell produktion?
– Hur ser det ut för kväve- respektive fosforläckage om man jämför ekologisk och konventionell produktion?
– Lokal påverkan är viktig vad gäller övergödning men kan det finnas något sammanhang där det ändå är viktigt att se på övergödande ämnen per kg producerat livsmedel?