Export av ekologiska livsmedel

Exporten av ekologisk mat och dryck uppgick till 1,2 miljarder kronor 2017 vilket är en ökning med 51 miljoner kronor jämfört med året innan. Export kan vara en viktig del av den svenska ekomarknaden exempelvis för möjligheten stabilisera den inhemska produktionen vid eventuella överskott.

Ekologiska producentbarometern 2020

Organic Sweden och KRAV har låtit KANTAR Sifo göra en undersökning bland förädlingsföretag som producerar ekologiska livsmedel. Undersökningen ger en inblick i företagens syn på den nationella marknaden, möjligheter och förutsättningar för export samt deras förväntningar på framtiden. Vidare är syftet med undersökningen att bidra till att stärka dialogen mellan livsmedelskedjans aktörer och främja samverkan för att lösa gemensamma utmaningar som exempelvis brist på råvaror och ingredienser.

Ekoexportbarometern

Ekoexportrapporten har tagits fram av konsultföretaget Macklean på uppdrag av Organic Sweden. Kartläggningen baseras på telefonintervjuer med 34 svenska företag, såväl stora som små ekoproducenter och exportörer. Intervjuerna genomfördes hösten 2018. Undersökningen är ett led i arbetet för att nå målen om ekologisk produktion och konsumtion i handlingsplanen till nationella livsmedelsstrategin.