Ekologisk livsmedelsproduktion, förädling, handel & grossist

I Sverige är det främst Ekoweb och Ekologiska lantbrukarna som sammanställer statistik över försäljning av ekologiska livsmedelsvaror. Även Organic Sweden bevakar och sammanställer information om utvecklingen på den ekologiska marknaden i Sverige. Internationellt sammanställs statistik både över den europeiska och den globala marknaden.

KRAVs Ekobarometer

KRAVs Ekobarometer innehåller statistik som visar på utvecklingen över tid av produktion och konsumtion av främst KRAV-märkta livsmedel, men även EU-ekologiskt producerade. Statistiken gäller försäljning via dagligvaruhandeln, inköp till offentlig sektor, jordbruksstatistik men även andra uppgifter. Ekobarometern ersätter de årliga hållbarhetsrapporter som KRAV tidigare har publicerat.

Ekologiska producentbarometern 2021

Organic Sweden och KRAV har för andra året låtit KANTAR Sifo göra en undersökning bland förädlingsföretag som producerar ekologiska livsmedel. Totalt har 134 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet har intervjuats. Bland de intervjuade finns företag med både liten och stor andel ekologiskt. Syftet med Ekologiska producentbarometern är att skapa en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som livsmedelsföretag med ekologiska produkter står inför. Rapporten berör försäljning, export, lönsamhet, mervärden och framtidstro samt effekterna av coronakrisen.

Ekologiska Trendrapporten – Det nya lokala

Syftet med Ekologiska Trendrapporten är att identifiera och utforska de marknadstrender som påverkar och formar förutsättningarna för företag med ekologisk livsmedelsproduktion. Vidare ska rapporten bidra med inspiration och motivation i företagens produktutvecklingsarbete och visa vägar framåt för ökad hållbarhet i livsmedelskedjan. Rapporten ingår i en serie rapporter av Organic Sweden som kartlägger den ekologiska marknadens utveckling i Sverige.

Ekologiska producentbarometern 2020

Organic Sweden och KRAV har låtit KANTAR Sifo göra en undersökning bland förädlingsföretag som producerar ekologiska livsmedel. Undersökningen ger en inblick i företagens syn på den nationella marknaden, möjligheter och förutsättningar för export samt deras förväntningar på framtiden. Vidare är syftet med undersökningen att bidra till att stärka dialogen mellan livsmedelskedjans aktörer och främja samverkan för att lösa gemensamma utmaningar som exempelvis brist på råvaror och ingredienser.

Svensk marknadsrapport

Ekoweb sammanställer varje år en marknadsrapport över försäljningen av ekologiska livsmedelsvaror i Sverige. Rapporten innehåller också framtidsprognoser, trendspaningar och globala utblickar.

Lägesrapport: Svensk ekoråvara 2018

Agrovektor sammanställer tillgången på ekologisk råvara, från EU-ekologiskt och KRAV-certifierat, samt biodynamiskt jordbruk i en rapport mellan åren 2019-2021. Sammanställningen speglar hela kedjan från bonde till butik. Utveckling och tillgång på spannmål, kött, mjölk, ägg, grönsaker/frukt. Denna rapportering kan ligga till grund för såväl jordbruksföretags-som förädlingsföretags satsningar på ekologisk råvaruproduktion, samt för utländska intressenter för inköp och svenska företag som är intresserade av att exportera svensk ekoråvara.

Organic in Europe

IFOAM EU har statistik över ekologisk produktion och konsumtion i Europa, både i form av en interaktiv karta och som en längre rapport.

Internationell produktion och konsumtion

FiBL och IFOAM sammanställer årligen en omfattande rapport om ekologisk produktion och konsumtion globalt.