Ekologiska principer

År 2005 formulerade den internationella paraplyorganisationen IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) fyra principer för ekologiskt lantbruk: hälsa, ekologi, rättvisa och omsorg. Principerna vägleder utveckling och förändring av det ekologiska lantbruket och dess regelverk.

Hälsa

Ekologiskt lantbruk ska upprätthålla och förbättra hälsan hos jord, växter, djur, människor och hela planeten. Hälsa hos individer och samhällen kan enligt denna princip inte skiljas från ekosystemens hälsa – friska jordar producerar friska grödor som främjar hälsan hos djur och människor. Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom, utan innebär också upprätthållande av fysiskt, psykiskt, socialt och ekologiskt välbefinnande. Immunitet, motståndskraft och förnyelse är viktiga egenskaper. Ekologiskt lantbruk ska producera högkvalitativ, näringsrik mat som bidrar till förebyggande hälsovård och välbefinnande.

Ekologi

Ekologiskt lantbruk ska baseras på levande ekologiska system och kretslopp, samverka och efterlikna dessa samt hjälpa till att upprätthålla dem. Exempelvis baseras odlingen på en biologiskt aktiv jord och gårdens djur ses som en del i ett ekosystem. Kretsloppen är universella, men de avspeglas platsspecifikt. Ekologisk förvaltning måste anpassas till lokala förhållanden, ekologi, kultur och skala. Insatsmedel bör minimeras och ersättas med återanvändning, återvinning och effektiv hantering av material och energi. Ekologiskt lantbruk eftersträvar ekologisk balans genom utformningen av produktionssystemen, etablerandet av livsmiljöer och främjande av genetisk vild och odlad mångfald. De som arbetar i den ekologiska livsmedelskedjan ska skydda och gynna miljön, inklusive landskap, klimat, livsmiljöer, biologisk mångfald, luft och vatten.

Rättvisa

Denna princip betonar att relationerna mellan dem som är involverade i ekologiskt lantbruk ska fungera på ett sätt som garanterar rättvisa på alla nivåer och för alla parter genom hela livsmedelskedjan från lantbrukare till konsumenter. Naturresurser ska användas rättvist idag och i förhållande till framtida generationer. Ekologiskt lantbruk ska ge alla inblandade en god livskvalitet och bidra till tryggad matförsörjning, självständighet och minskad fattigdom. Det syftar till att framställa ett tillräckligt utbud av mat av god kvalitet och andra produkter. Denna princip insisterar på att djur har rätt till villkor som överensstämmer med deras fysiologi, naturliga beteende och välbefinnande.

Omsorg

Ekologiskt lantbruk ska bedrivas på ett förebyggande och ansvarsfullt sätt för att skydda miljön samt hälsa och välbefinnande hos nuvarande och framtida generationer. Ökning av effektivitet och produktivitet i ekologisk produktion får inte riskera hälsa och välbefinnande. Följaktligen måste såväl ny teknik som befintliga metoder bedömas och granskas. Eftersom vår förståelse av ekosystem och lantbruk inte är fullständig, måste varsamhet iakttas. Denna princip anger att försiktighet och ansvar är de viktigaste frågorna i ledning, utveckling och teknikval i ekologiskt lantbruk. Vetenskap är nödvändigt för att säkerställa att ekologiskt lantbruk är hälsosamt, säkert och miljövänligt. Även praktisk erfarenhet, traditionell och lokal kunskap kan erbjuda fungerande lösningar. Genom öppna deltagandeprocesser ska beslut återspegla värderingar och behov hos alla som kan påverkas.

Läs mer om de ekologiska principerna på IFOAMs webbplats: Principles of Organic Agriculture