Ekologisk livsmedelsförädling

De ekologiska regelverken bestämmer hur lantbruket ska producera råvaror men det finns också regler för hur råvarorna ska behandlas i senare led. Reglerna innebär bland annat att betydligt färre tillsatser får användas, endast naturliga aromer och färre processhjälpmedel är tillåtna.

Särhållning är en annan viktig del om både ekologiska och konventionella råvaror används. Det kan exempelvis betyda att de ekologiska råvarorna processas särskilda dagar i veckan eller först varje dag när lokaler och maskiner är rena. KRAV har tilläggsregler som bland annat helt förbjuder nitrit (E250) som tillsats och att all el som företaget köper ska vara från förnybara källor.