Små skillnader i fosforförluster mellan eko och konventionellt

Resultat från forskningen tyder på små skillnader i fosforförluster mellan ekologisk och konventionell produktion. Samtidigt är antalet studier få och variationen stor mellan studiernas resultat.

Överskott av fosfor i gårdsbalanser i Sverige är mindre på ekologiska än på konventionella djurgårdar, men större på ekologiska växtodlingsgårdar. Överskott i balanser kan dock inte direkt översättas till risk för fosforförluster.

Fosforförlusterna i ekologisk och konventionell produktion har jämförts i ett fåtal studier, och resultaten visar stor variation och att skillnaderna är små mellan produktionsformerna [Ref 110][Ref 89][Ref 381]. I några studier har dock lägre nivåer av tillgänglig fosfor i åkermarken påvisats i ekologiska produktionssystem än i konventionella, vilket indikerar lägre potential för fosforläckage [Ref 381].

  

Fosforgödslingen är lika stor i ekologisk produktion som i konventionell

Till skillnad mot den betydligt mindre gödslingen med kväve i ekologiska jämfört med konventionella odlingssystem i Sverige, är den genomsnittliga fosforgödslingen lika stor. I medeltal för all ekologisk och konventionell åkermark var fosforgödslingen drygt 12 kg per hektar och år enligt statistik från odlingssäsongen 2016 [Ref 149].


Fosforöverskott på gården ger inte besked om risker för fosforförluster

Ett fosforöverskott ett enskilt år på ett enskilt fält, det vill säga att mer fosfor tillförs en åker än vad grödan tar upp, behöver inte leda till ökade fosforförluster, i alla fall inte på kort sikt. Fosforförluster beror istället bland annat på hur mättad jorden är med fosfor utifrån en historisk gödsling och även på jordart och klimatförhållanden. Stora fosforförluster kan exempelvis ske med jorderosion vid skyfall där fosfor bundet till markpartiklar förloras från jorden i marksprickor eller genom ytavrinning.

En förhöjd risk för fosforförluster finns dock om en gård har ett överskott på fosfor under en lång följd av år och stora mängder fosfor därmed lagrats upp i marken. 


Större överskott i fosforbalanser på konventionella än på ekologiska djurgårdar, det omvända på växtodlingsgårdar

I Sverige hade både ekologiska och konventionella djurgårdar genomsnittligt ett överskott av fosfor i gårdsbalanser under början av 2000-talet [Ref 155]. De ekologiska mjölkgårdarna hade ett signifikant mindre överskott jämfört med konventionella mjölkgårdar, cirka 2 kg respektive 4 kg fosfor per hektar. Det större överskottet på konventionella gårdar berodde främst på större inköp av foder.

– men det omvända gällde för växtodlingsgårdar utan djurhållning där de ekologiska hade ett betydligt större överskott på 6 kg fosfor per hektar och år respektive ett underskott på 1 kg fosfor för de konventionella växtodlingsgårdarna [Ref 155]. På ekologiska växtodlingsgårdar används ofta inköpta organiska gödselmedel, antingen stallgödsel eller gödsel som framställs från restprodukter från livsmedelsindustrin. Många av dessa gödselmedel innehåller höga halter fosfor i förhållande till kväve. Det har medfört att mer fosfor har tillförts än vad grödan tar upp på grund av att givorna anpassats för att ge grödan tillräckligt med kväve. Det leder till ett överskott av fosfor på gårdens marker. Fortsätter överskotten att vara betydande över tid finns risk för ökade fosforförluster på ekologiska växtodlingsgårdar.

Under en period fram till mitten av 2000-talet var användningen av slakteriresten benmjöl med ett högt fosforinnehåll särskilt stor på ekologiska växtodlingsgårdar och det avspeglas i de höga fosforöverskotten under dessa år. Idag används ett bredare urval av råvaror och lantbrukarna kan välja produkter med en mer lämplig balans mellan kväve och fosfor [Ref 383][Ref 384]. Enligt officiell statistik som omfattar alla produktionsinriktningar är givorna av fosfor nu ungefär lika stora på de ekologiska arealer som gödslas med organiska gödselmedel och de konventionella arealer som får konstgödsel [Ref 149].


Referenser