Förluster av växtnäring och övergödning i ekologisk produktion

Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.

Studier har också visat att både kväve- och fosforöverskott på ekologiska gårdar med mjölkkor och nötkreatur för köttproduktion är lägre än på motsvarande konventionella gårdar. Förklaringen är att antalet djur per hektar är lägre, det gödslas mindre och i genomsnitt köps det in mindre mängd foder på de ekologiska gårdarna, vilket minskar risken för förluster av främst kväve.

Nyheter inom förluster av växtnäring och övergödning i ekologisk produktion

2021-06-18

Ny skrift om växtbiostimulanter från Jordbruksverket

Jordbruksverket har nyligen publicerat en skrift om växtbiostimulanter där de går igenom vilka ämnen eller grupper av ämnen som finns och vilka effekter de kan ha på växten. Häftet riktar sig till rådgivare och odlare som vill veta mer om forskningen på området och syftet är att bidra med information i ämnet utan att ta ställning till produkternas lönsamhet. Läs vidare
;