Förluster av växtnäring och övergödning

Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.

Studier har också visat att både kväve- och fosforöverskott på ekologiska gårdar med mjölkkor och nötkreatur för köttproduktion är lägre än på motsvarande konventionella gårdar. Förklaringen är att antalet djur per hektar är lägre, det gödslas mindre och i genomsnitt köps det in mindre mängd foder på de ekologiska gårdarna, vilket minskar risken för förluster av främst kväve.

Nyheter inom förluster av växtnäring och övergödning

2020-08-07

Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?

Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle kunna vara ett sätt att tillgodose ökad efterfrågan på mat, samtidigt som negativ miljöpåverkan per producerad vara minskar. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras. I en ny skrift från Epok redogörs för tänkbara positiva och negativa konsekvenser av olika sätt att öka avkastningen för såväl ekologisk växtodling som djurhållning. Läs vidare
;