Förluster av växtnäring och övergödning

Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.

Studier har också visat att både kväve- och fosforöverskott på ekologiska gårdar med mjölkkor och nötkreatur för köttproduktion är lägre än på motsvarande konventionella gårdar. Förklaringen är att antalet djur per hektar är lägre, det gödslas mindre och i genomsnitt köps det in mindre mängd foder på de ekologiska gårdarna, vilket minskar risken för förluster av främst kväve.

Nyheter inom förluster av växtnäring och övergödning

2021-01-28

Marktäckning med plast ökar kvävemineraliseringen

Genom att täcka marken med svart plast innan plantering kan jordbearbetning för bekämpning av ogräs minska i ekologisk grönsaksproduktion. Minskad jordbearbetning minskar problem med försämrad markstruktur och jorderosion samt klimatpåverkan i form av dieselåtgång. Läs vidare
;