Förluster av växtnäring och övergödning

Kväveförluster som bidrar till övergödning är i många fall inte lika omfattande från en ekologisk gård som från en konventionell. Det beror framförallt på att det inte tillförs lika mycket kväve i den ekologiska produktionen.

Studier har också visat att både kväve- och fosforöverskott på ekologiska gårdar med mjölkkor och nötkreatur för köttproduktion är lägre än på motsvarande konventionella gårdar. Förklaringen är att antalet djur per hektar är lägre, det gödslas mindre och i genomsnitt köps det in mindre mängd foder på de ekologiska gårdarna, vilket minskar risken för förluster av främst kväve.

Nyheter inom förluster av växtnäring och övergödning

2020-11-06

Ny arbetsmetod för minskat fosforläckage från utehöns

Forskarna i projektet ”Det är inne att vara utehöna” presenterar nu en ny arbetsmetod för riskbedömning av fosforläckage från utehöns. I projektet har bland annat rastgårdar undersökts med målet att fylla kunskapsluckor och hitta effektiva åtgärder för minskat läckage av fosfor. Nu presenteras arbetsmetoden för riskbedömning och åtgärdsförslag i en rapport. Läs vidare
;