Biologisk mångfald

Ekologisk produktion gynnar den biologiska mångfalden. Forskningsgenomgångar, främst från Europa, visar att det i genomsnitt finns cirka 30 procent fler arter och även fler individer av många arter på ekologiska gårdar. Resultaten har varit robusta under de senaste 30 åren.

Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden, vilka är vanliga kännetecken för den ekologiska produktionen. Ekologisk produktion bidrar även med naturnyttor som pollinering och biologisk bekämpning av skadegörare.

Innehåll

Nyheter inom biologisk mångfald

2021-03-26

Ökad artrikedom av ogräs ju längre ett fält brukas ekologiskt

Ogräs är ett av de största hindren för produktivitet inom ekologisk växtodling, samtidigt som en mångfald av ogräs kan främja nyttoinsekter som pollinerare och naturliga fiender. I en studie utförd på 207 fält i norra Europa undersöktes vilka faktorer som påverkar ogräsvegetationen i ekologisk odling. Resultaten visar att artrikedomen av ogräs men inte antalet ökar ju längre fältet brukas ekologiskt vilket skulle kunna vara gynnsamt för den biologiska mångfalden och för den odlade grödan. Läs vidare
;