Avkastning och livsmedelsförsörjning

Skördarna i ekologisk produktion är generellt lägre än i konventionell produktion. Det har därför ifrågasatts om ekologisk produktion kan producera mat så det räcker till alla. Studier visar dock att det skulle vara möjligt att försörja den växande befolkningen med ekologiskt producerade livsmedel på befintlig jordbruksmark om konsumtionen av animaliska produkter begränsas och svinnet minskar i alla led i livsmedelskedjan.


Genom en minskad konsumtion av kött i den rika delen av världen och högre skördar i låginkomstländer räcker jordbruksmarken för att producera mat till fler framöver. Detta gäller även om skördarna i det industrialiserade lantbruket skulle minska något. Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad.

Nyheter inom avkastning och livsmedelsförsörjning

2020-10-27

Gemensam konferens för fyra gris- och fjäderfäprojekt

Under rubriken ”Improving sustainability and welfare in organic poultry and pig production” samlas fyra Horizon 2020-projekt för gemensam konferens i januari 2021. Det är projekten OK-Net Ecofeed, PPILOW, Freebirds och POWER som gör gemensam sak för att diskutera hållbarhets- och djurvälfärdsfrågor för ekologisk gris- och fjäderfäproduktion. I tre av projekten ingår svenska forskare och den svenska delen av OK-Net Ecofeed koordineras av Epok som driver en innovationsgrupp bestående av bland annat forskare, rådgivare och lantbrukare. Läs vidare
;