Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi

2021-01-28
Statistik och marknad Ekologisk mat från jord till bord För yrkesverksamma SLU ekologisk produktion och konsumtion (Epok)

Sverige har som mål att öka jordbruksmarken som används till ekologisk produktion samt konsumtionen av ekologiska varor. För att nå dessa mål behöver ekologisk produktion bli attraktivare och mer lönsam. AgriFood Economics Centre har på uppdrag av Jordbruksverket analyserat hur ersättning till ekologisk produktion under åren 2001–2013 påverkat gårdars ekonomi samt sannolikheten att lantbrukaren ska sluta med ekologisk produktion.

I rapporten ”Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi” framtagen av AgriFood Economics Centre studeras hur ersättningen från landsbygdsprogrammet har påverkat gårdars ekonomi och sannolikhet att sluta med ekologisk produktion.

Resultaten av studien visar att lantbrukare som ställer om från konventionell till ekologisk produktion förbättrar lönsamheten i verksamheten. I takt med att ersättningen har utökats har skillnaden i lönsamheten blivit större. Den förbättrade lönsamheten är ett resultat av två orsaker. Dels att den ökade ersättningen för ekologisk produktion är högre än omställningskostnaderna, dels att det finns ett merpris för ekologiska produkter.

Lönsamheten tycks dock inte öka för alla gårdar. Mjölk-, ägg- och köttproducenter som ställer om till ekologisk produktion förbättrar sin lönsamhet genom det ökade värdet på sina varor. För spannmålsproducenter å andra sidan uppges lönsamheten vara oförändrad vid en omställning vilket anges kunna bero på högre omställningskostnader. Rapporten visar också att förutsättningarna för ekologisk produktion är bättre för de som ställde om tidigt. Detta då kostnaderna för att ställa om inledningsvis är höga och lönsamheten ökar därmed över tid.

För att öka den ekologiska produktionen i Sverige behöver fler spannmålsproducenter ställa och för att detta ska ske är ytterligare insatser nödvändiga. Rapporten lyfter utmaningen i detta och betonar att det inte räcker med att lönsamheten förblir oförändrad när spannmålsproducenter ställer om till ekologisk produktion – lönsamheten behöver öka eftersom riskerna blir större. Det förmodas att spannmålsproducenter har högre omställningskostnader och att ersättningen är högre för åkermark som används för foderproduktion. Författarna menar slutligen att lönsamheten för spannmålsproducenter kan öka genom att höja ersättningen för ekologisk spannmålsproduktion eller på olika sätt försöka öka pålägget.  

Läs hela rapporten på Jordbruksverkets webbplats: Ersättning för ekologisk produktion och företagens ekonomi