Forskningsagendor

Här samlar vi forskningsagendor för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Syftet med forskningsagendor kan exempelvis vara att bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper, medverka till att forskningen om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk samt att identifiera forskning som behövs för att uppnå politiskt satta mål.

Utöver de svenska agendorna finns här också forskningsagendor från våra grannländer samt en europeisk forskningsagenda från TP Organics, den Europeiska kommissionens officiella plattform (ETP) för forskning om ekologisk livsmedelsproduktion.

Sverige

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) har som ett av sina uppdrag att samordna och initiera forskning inom ekologiskt lantbruk och ekologisk mat. Ett led i det arbetet är att formulera en forskningsagenda för olika målgrupper inom ekologiskt lantbruk; lantbrukare, rådgivare, näringsliv, organisationer för konsumenter och producenter, beslutsfattare, finansiärer och forskare.

Syftet med forskningsagendan är att:

 • bidra till att forskning om ekologisk produktion och konsumtion är relevant för olika målgrupper

 • medverka till att forskning om ekologiskt lantbruk främjar ökad hållbarhet i både ekologiskt och annat lantbruk

 • identifiera forskning som behövs för att uppnå politiskt satta mål

 • främja samarbete och tvärvetenskap

Läs agendan här: Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk och ekologisk mat 2022

Arbetet med agendan påbörjades 2020 med en enkät som skickades ut till praktiker, forskare och andra aktörer med goda insikter om läget inom ekologisk produktion och konsumtion i Sverige. Samma aktörer bjöds sedan in till två dagars öppen workshop 2021 och ett utkast till den nu publicerade agendan skickades ut på remiss runt årsskiftet 2021–2022 . Även forskningsfinansiärer har bjudits in och deltagit i arbetet.

Den förra svenska forskningsagendan för ekologisk produktion och ekologisk mat publicerades av Epok 2013 ”Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 – forskningsutmaningar och kunskapsbehov inom ekologisk produktion och ekologisk mat”

Danmark

Danska ICROFS (International Centre for Research in Organic Food Systems) publicerade 2019 en forskningsagenda med namnet “Research and development strategy 2019–2021 for organic agriculture and food systems”. Agendan som togs fram med hjälp av en rad aktörer I den danska ekologiska sektorn har som mål att stötta en marknadsdriven och hållbar ekologisk livsmedelsproduktion baserad på forskning och innovation. Agendan har sex fokusområden:

 • Cirkulär bioekonomi

 • Klimat och miljö

 • Biologisk mångfald

 • Hälsa och välfärd

 • Framtidens ekologiska konsument

 • Ekologiskt lantbruk att försörja sig på

Finland

Finska FORI, Finnish Organic Research Institute har gjort forskningsagendan “Research data and solutions for the development of organic production in Finland – Finnish Organic Research Institute’s research strategy for 2021–2024”. Syftet med agendan är att visa vilka prioriteringar som behövs inom forskning för ekologisk produktion i Finland de kommande åren. Prioriteringarna anses behövas på grund av brist på forskningsmedel, hållbarhetsutmaningar inom livsmedelssystemet och den snabba tillväxten inom den ekologiska sektorn. De forskningsområden som berörs i agendan är:

 • Ekologiskt i framtiden

 • Ekologisk primärproduktion

 • Miljöpåverkan av ekologisk produktion

 • Ekologisk mat och nutrition

 • Ekologiskt i samhället och på marknaden

Europa

TP Organics forsknings- och innovationsagenda för ekologiskt lantbruk och agroekologi, Strategic research & innovation agenda for organics and agroecology, har tagits fram genom diskussioner, workshops och konsultationer som TP Organics organiserat under 2018–2019. Prioriteterna reflekterar behov av kunskap och innovation hos lantbrukare, förädlare, företag och civila samhällsgrupper. En sammanfattning av agendan finns översatt i Epoks senaste forskningsagenda ovan.